Saturday, March 3, 2018

De Koran roept al 1400 jaar op tot moord, strijd en geweld!


Islam is een totalitaire ideologie en bedreigt de mensheid al 1400 jaar!De historie van de islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting! Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de islam.In de wereldbeschouwing van de Islam bestaat de wereld uit twee delen: Dar al-Islam en Dar al-Harb. De Dar al-Islam, het ‘huis van de islam’ is het deel van de wereld waar het gezag van de islam geldt, de Dar al-Harb, het ‘huis van de oorlog’ is het deel van de wereld wat nog aan de Islam onderworpen moet worden.Maak je geen enkele illusie! Europa behoort tot de Dar al-Harb en moet worden onderworpen/veroverd.Twee maal trachtte de islam Europa te veroveren.Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de ISLAM.Mohamed was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!..Abdul Ala Maududi, de meest invloedrijke Pakistaanse denker van de 20e eeuw, schreef;”De islam is niet alleen een religieuze overtuiging, maar een revolutionaire ideologie en de Jihad beroept zich op deze revolutionaire strijd,om overal ter wereld de staten en regeringen te vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de islam.”… En het is de plicht van iedere moslim om dat doel te steunen.(„De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”-Koran 2, vers 216). Wie dat niet doet is een afvallige en moet óók dood.De vrede zal namelijk slechts definitief zijn als de gehele wereld zich onderwerpt aan de ISLAM...

De Koran beveelt moslims te vechten met niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de islam als enige echte religie in de wereld overblijft.Deze boek oproept tot moord en doodslag tegen niet-moslims op maar liefst 23 plaatsen!....„De heerschappij is alleen voor Allah.”(Koran:12:40)En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.(Koran-8 vers 40)...„Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.” (Koran 4:101.) …„Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.”(Koran2:98)…„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)…„Wie vrienden wordt met ongelovigen/niet-moslims is Allah ongehoorzaam” (Koran 5:81.)… O Profeet, bestrijd de ongelovigen en de huichelaars en pak hen stevig aan. Hun verblijfplaats is de hel; dat is pas een slechte bestemming.(Koran- 9:73)...„Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2.193)…„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen/niet-moslims.Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen(Koran-8:12)...Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.”(Koran-9:14)...„Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.”(Koran 8:13)…„Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard” (Koran 9:29)…„Een Kafir (niet-moslim) mag onthoofd worden” (Koran 47:4)… „Een Kafir mag geterroriseerd worden” (Koran: 8:12)…„De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4....Laten zij op de weg van Allah strijden, die het nabije leven verkopen voor het latere leven. Wie strijdt op de weg van Allah, en dan gedood wordt of overwint, die zullen wij een ontzaglijk loon geven.”(Koran-4:74).Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”(Koran 4, vers 95)...enz,enz...VERSCHRIKKELIJK!… De inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan de moslims van nu.Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van deze boek.Terreurorganisaties zoals Hamas,Al Qaida,Hezbollah, Al Nusra, Boko Haram en IS zijn slechts de gewapende voorhoede van een fundamentalistische islam, die simpelweg en zonder omwegen wereldheerschappij nastreeft...Arabist Hans Jansen zei:„De Koran jut moslims voortdurend op om niet-moslims te vervolgen:Sla ze dood waar je ze maar vind’, ‘vermoord niet-moslims waar je ze maar tegenkomt.”...Wat IS nu doet in het Midden-Oosten is precies zoals het in de boeken staat.IS toont het ware gezicht van de islam.Want,IS brengt de Sharia in praktijk.Er is geen enkele handeling ooit door IS of Boko Haran verricht, die niet in overeenstemming is met de Sharia.” ...Minstens 80% van alle terroristische aanslagen in de wereld, uitgevoerd worden in de naam van de islam.De tienduizenden mensen zijn het afgelopen jaaren afgeslacht door Boko Haram, Al Shabaab, ISIS, Al Quaida,Hezbollah,Hamas, Al Nusra en tientallen andere bewegingen, die islamitisch heten.Hun hoofddoel is, wereldheerschappij en dat zullen ze met alle middelen proberen te bereiken.....

Men spreekt over een kleine minderheid (fundamentalisten, wahabisten, salafisten…) maar het is altijd een minderheid die de toon bepaalt. Lenin en de Leninisten waren ook een minderheid. Dat had je ook in nazi-Duitsland. In tijd van de Tweede Wereldoorlog,het waren ook overwegend keurige nette en buitengewoon aardige mensen,net als ‘gematigde’ moslims,die deelden het gedachtegoed van Hitler niet, maar ze deden wel wat hij zei,en 50 miljoen mensen werden vermoord!De meerderheid leunde achterover en liet het allemaal gebeuren.Het is een hard meetbaar feit dat de vredelievende meerderheid, de ‘’zwijgende meerderheid’’ bang is en onbelangrijk.Communistisch Rusland bestond uit Russen die alleen maar in vrede wilden leven, toch waren de Russische communisten verantwoordelijk voor de moord op ongeveer 20 miljoen mensen.De vredelievende meerderheid was irrelevant.China’s gigantische bevolking was ook vredelievend, maar Chinese communisten slaagden erin om het duizelingwekkende aantal van 70 miljoen mensen te vermoorden.... 

In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament(dateert uit de periode voor Jezus Christus,alleen het Nieuwe Testament is wetgevend voor Christenen en dat verkondigt de liefde), waarin oproept tot geweld.Maar die teksten hadden betrekking op specifieke gebeurtenissen. Het waren opdrachten, geen voorschriften die tot op de dag van vandaag gelden.Dus om te zeggen dat ‘er in de Bijbel ook geweld voorkomt’ is schandalig banaal en misleidend.Jezus verbood het gebruik van geweld en zei dat iemand die het zwaard hanteert, door het zwaard zal omkomen.De strijd waartoe wordt opgeroepen (Ef. 6: 10-20) in het Nieuwe Testament is een geestelijke strijd met geestelijke wapens:“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld en onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de kwade geesten”, zei Jezus.Een algemene oproep om tegen niet-gelovigen te strijden, komt in de Bijbel niet voor...

Er bestaat nergens ter wereld een moskee,waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia niet hoeft te worden toegepast.Er bestaan tot op de dag van vandaag geen moskeeën, waar niet gepredikt wordt dat de Jihad een islamitische plicht is(Allah roept in 480 gevallen in de Koran moslims op tot Jihad).Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de Sharia en Jihad wordt afgewezen, dan horen we dat graag…Arabist Hans Jansen zei oit:„Iemand die mij een moskee kan wijzen waar vanaf de kansel de gematigde Islam wordt gepredikt, waarmee ik dan vooral bedoel dat de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is, volgens de predikant geen wettig onderdeel van de islam hoeft te zijn; of voor iemand die mij iets kan aanwijzen dat de Islamitische Staat in het Midden-Oosten heeft gedaan dat tegen de sharia ingaat. Er staat duizend euro op het spel, die makkelijk te verdienen zouden moeten zijn als er ook maar iets van wat onze politieke en media-elite over de islam beweert, juist is.Het is een slecht bericht, maar de Sharia is het ware gezicht van de islam. De sharia leert nog steeds, tot op de dag van vandaag, dat het strijden tegen de ongelovigen een plicht is waarmee een moslim zich aanzien kan verwerven bij andere moslims, en, vooral: dat de vervulling van de plicht tot Jihad door God rijkelijk beloond zal worden. Vrede is alleen mogelijk in de vorm van een tijdelijke wapenstilstand: de plicht tot strijd blijft onverminderd bestaan. Jihad is, zoals u weet, een onderdeel van de sharia. Er is geen sharia-handboek dat de Jihad niet behandelt.En de Jihad, leert de islam, is een plicht van iedere moslim, net als het gebed of de bedevaart naar Mekka. ” ….

Wereldwijd lijden zowel moslims als niet-moslims onder de islam, en telkens zijn vrouwen de grootste slachtoffers.Binnen de islam is de vrouw een minderwaardig wezen, dat op allerlei terreinen wordt achtergesteld op de man.Kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, anti-vrouwengeweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eergerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks en genitale verminking:grote groepen islamitische vrouwen krijgen ermee te maken.Vrouwen worden in de islam niet gelijk behandeld, niet als gelijke van de man gezien en hebben niet dezelfde rechten als een man...“En de mannen hebben een rang boven haar en Allah is machtig en wijs” (Koran 2:228)… “De getuigenis van een man is dat van twee vrouwen waard”(Koran – 3: 282)… “De vrouw kan minder argumenteren in discussies dan de man” (Koran – 43:18)…. “De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man” (Koran – 4:176)… “De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid”(Koran – 4:34)...“Moslimvrouwen mogen nooit met niet-moslims trouwen ”(Koran – 2:221)… Dat is een van de discriminerende regels...“De meerderheid van de helbewoners zijn vrouwen”(Bukhari-7 62 126.)... De islam past niet in onze westerse democratie, ze is intolerant en totalitair.Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de islam.Voor de islam is de democratie “taghout” anders gezegd duivelachtig.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah.Het is Allah en niet de mens die bepaald.Allah heeft voorrang boven de verlangens van de mensen.De Koran is de antithese van de Europese Grondwet. Ze zijn tegenpolen.Ze staan lijnrecht tegenover elkaar.Het doel van onze Grondwet is om de grootst mogelijke vrijheid te verzekeren en te waarborgen voor alle mensen. Het doel van de islam is om alle mensen te onderwerpen aan de islam, niet alleen geestelijk, maar ook politiek en wereldlijk, in elk aspect van de rechtsstaat en het leven.De regeringen in West-Europa, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten, hebben zich nooit voldoende in de islam verdiept of hebben onvoldoende onderkend dat het niet zozeer gaat om een (vredelievende) religie, maar om een (oorlogs)doctrine, die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt (ISLAM = onderwerping)...OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!...https://www.youtube.com/watch?v=Gu9u6fY982Y