Wednesday, February 28, 2018

De hoofddoek is een symbool van islamisering, onderdrukking en discriminatie van de vrouw


Afbeeldingsresultaat voor weg met de hoofddoek
Wereldwijd lijden zowel moslims als niet-moslims onder de islam, en telkens zijn vrouwen de grootste slachtoffers.Binnen de islam is de vrouw een minderwaardig wezen, dat op allerlei terreinen wordt achtergesteld op de man.Kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, anti-vrouwengeweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eergerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks en genitale verminking:grote groepen islamitische vrouwen krijgen ermee te maken. Hét symbool van de ondergeschikte positie van de vrouw is de verplichte islamitische lichaamsbedekking, zoals hoofddoek, nikab en boerka.In orthodoxe moslimlanden als Iran en Saoedi-Arabië worden vrouwen wettelijk verplicht de hoofddoek te dragen op straffe van boetes, gevangenisstraffen of zelfs mishandeling. In andere moslimlanden is er een zodanige maatschappelijke druk om een hoofddoek te dragen dat die de facto neerkomt op een plicht.Zelfs in onze vrije westerse samenleving worden er vrouwen en meisjes door man, familie of de imam verplicht zich te sluieren...

Onze voorouders hebben in de twintigste eeuw hard gestreden voor de gelijkheid van man en vrouw. Die gelijkheid wordt in de moslimcultuur zwaar op de proef gesteld.Islam is onderwerping en de hoofddoek is daar een uiting van.Dat is het symbool, zeg maar dé strijdbanier van de sharia (islamitische rechtstaat),die werd vanaf het begin opgelegd om de vrouwen te tonen, dat zij tweederangs burgers zijn, dat mannen hun lichamen beheren,dat mannen hen kunnen dwingen om te dragen wat de mannen verkiezen, dat zij geen vrijheid hebben, dat ze zijn gemaakt door Allah alleen om hun mannen te behagen, die ze alleen hun de hoofddoek of hijab in de slaapkamer kunnen afleggen, dat ze alleen een sex-object voor hun echtgenoot zijn, dat het hen niet is toegestaan om te communiceren met andere mensen, dat ze beperkt zijn, dat ze afgesneden zijn van de rest van de wereld, enz., enz...Moslimse meisjes dragen de hoofddoek niet vrijwillig. Een moslimse opvoeding traint kinderen niet in het vormen van een eigen oordeel, maar scherpt hen in dat de regels van de islam voor alle mensen en zeker voor alle moslims het beste zijn, ongeacht hun eigen oordeel. Het hele concept ‘vrijwilligheid’ is in de manier waarop moslimse meisjes opgevoed worden, afwezig.Bovendien staan er ook forse straffen op ongehoorzaamheid aan een vader of een broer, die de hoofddoek een goed idee vindt.Meisjes die zo’n hoofddoek van jongsaf aan moeten dragen zijn er op hun zestiende zo aan gewend dat het een onderdeel van henzelf is geworden. Dat noem ik echter geen vrije keuze maar een opgelegde gewoonte...

De islamitische hoofddoek voor vrouwen en meisjes is een bedreiging van de democratische rechtsorde. De hoofddoek bevestigt en symboliseert de ongelijkheid en ongelijkwaardigheid van man en vrouw. Dat is problematisch. In een volwaardige moderne democratie zijn man en vrouw immers in principe wel gelijk.De islam is niet een godsdienst die leert dat de mensen voor God gelijk zijn.De islam en de regels van de islam maken een scherp onderscheid tussen moslims en niet-moslims, tussen mannen en vrouwen, en tussen wie slaaf is en wie vrij is...In één van de meest Islamitische landen van de wereld, Turkije, is het dragen van een hoofddoek verboden. In het nieuwe Turkije van Mustafa Kemal Atatürk,moest de islam onder controle worden gehouden. Een van de speerpunten voor Atatürk(zonder hem geen modern Turkije) was de hoofddoek.De stichter van de seculiere Turkse staat heeft de hoofddoek verbannen voor ambtenaren, leraars, parlementsleden en nog een reeks andere beroepen in de openbare sector.Maar,de islamtisch-conservatieve Recep Tayyip Erdogan wil van Turkije een ISlamitische staat maken.Hij is bezig de hoofddoek expliciet in de samenleving te introduceren, tot groot ongenoegen van seculiere (Atatürk-)Turken en niet-islamitische minderheden die met lede ogen aanzien hoe Turkije (re-)islamiseert.Zo liet zijn regering de afgelopen jaren toe dat de hoofddoek wordt gedragen in de universiteiten, het parlement, de openbare dienst en de scholen...

Onlangs heeft Sebastian Kurz, minister van Integratie van Oostenrijk, de oorlog verklaard tegen hoofddoeken. Als het aan hem ligt mogen ambtenaren en vrouwelijke docenten voortaan geen islamitische hoofddoek meer dragen als zij hun beroep uitoefenen.Jaren geleden moesten in West-Europa alle religieuze tekens verdwijnen uit openbare gebouwen, om ‘andersdenkenden’ niet voor het hoofd te stoten. Nu zijn het net die ‘andersdenkenden’ die het recht opeisen om overal, te pas en te onpas, hun hoofddoek te dragen...Het dragen van een hoofddoek door een docent op een openbare school of door een rechter in de rechtbank raakt aan rechtsstatelijke vragen van de neutraliteit en onpartijdigheid van de staat.In geen enkele school zou religie om het even welke strekking moeten bestaan! En wat doen we straks met gemengd gymmen en zwemmen? Gaat juf de vaders nog wel een hand geven? Gaat ze Kerst, sinterklaas en Pasen vieren? Een kerstboom opzetten?...Hoofddoekjes passen ook niet bij de politie.Een uniform is ervoor bedoeld de neutraliteit van de overheid uit te stralen. Religieuze kenmerken doen daar afbreuk aan.De politie behoort onpartijdig te zijn en gevrijwaard van elke vorm van geloofs-uitingen. Hoofddoekjes of andere geloofstekenen passen daar niet bij.En als ik me niet vergis, zijn in Nederland de staat en de kerk of enig ander geloof gescheiden...Zie je ooit een Joodse agent met een keppeltje? Een Hindoestaanse Sikh met een Tulband? Nee want dat hoort niet bij het uniform. Als je gelijk behandeld wilt worden moet je geen voorkeursbehandeling vragen.Islamisering begint met het faciliteren van de islam en eindigt met het verdwijnen van de vrijheid van niet-moslims.En dat sommige vrouwen een hoofddoek dragen en anderen niet, wekt de suggestie dat er twee soorten vrouwen zijn: kuise islamitische vrouwen en uitdagende westerse vrouwen die hun seksualiteit als het ware te koop aanbieden....

De hoofddoek is ook de zichtbare grensmarkering tussen ‘onze Westerse cultuur’ en de ‘islamitische gemeenschap’.De hoofddoek is als een opgestoken middelvinger, van mensen, die zich verzetten tegen de Westerse levens wijze. De boodschap die met het dragen van een boerka, hoofddoek of nikab wordt afgegeven is: “Ik wil niet meedoen aan het maatschappelijk verkeer tussen mensen. Ik wil niet op gelijkwaardig niveau communiceren met de medemens. Ik sta buiten jullie samenleving. Het is jullie samenleving, niet de mijne.”…De hoofddoek is geworden tot het symbool van de islamitische plannen om de westerse democratische rechtsorde om zeep te helpen.De geheime agenda achter de hoofddoek leidt naar segregatie, naar een cultureel, maatschappelijk en religieus apartheidsregime waarbij de islam onze beschaving wil controleren en uiteindelijk overheersen.De hele geschiedenis van de islamitische aanwezigheid in Europa draait rond pogingen om het continent te veroveren. Deze keer gebeurt de expansie via immigratie en een hoog geboortecijfer in plaats van gewapende strijd...Het Westen snapt de mindset van de moslims niet.De nationaliteit van de moslim is zijn geloof.Hij kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de religie van Allah regeert.En een ware moslim kan niet in een democratische rechtsstaat te leven, want in een democratie worden de wetten door de mensen gemaakt. De ware moslim erkent slechts de wet van Sharia/Allah.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer...Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht.Er komt geen Europese versie van islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Sharia kan niet worden hervormd. Het is Allah s wet, en het is perfect, universeel, compleet én perfect...

Iedere gek kan zien dat de moslim cultuur en de westerse cultuur enorm botsen en eigenlijk niet samen kunnen gaan.De islam past niet in onze westerse democratie, ze is intolerant en totalitair.Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de islam.Voor de islam is de democratie “taghout” anders gezegd duivelachtig.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah.Het is Allah en niet de mens die bepaald.Allah heeft voorrang boven de verlangens van de mensen.De Koran is de antithese van de Europese Grondwet. Ze zijn tegenpolen.Ze staan lijnrecht tegenover elkaar.Sharia claimt politieke superioriteit boven de grondwet. Het doel van onze Grondwet is om de grootst mogelijke vrijheid te verzekeren en te waarborgen voor alle mensen. Het doel van de islam is om alle mensen te onderwerpen aan de islam, niet alleen geestelijk, maar ook politiek en wereldlijk, in elk aspect van de rechtsstaat en het leven...

De islamitische hoofddoek is het symbool voor een akelige ideologie, die over de hele wereld voor onderdrukking, geweld en doden zorgt en dat al 14 eeuwen lang! De meeste mensen denken dat de islam een godsdienst is, zoals elke andere, met een vooral spirituele boodschap die elke gelovige naar beste vermogen probeert in te vullen.Niets is minder waar!...De ISLAM is eerder een totalitaire machtsideologie, dan een godsdienst, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.Deze kleinste godsdienstige elementen in de islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen.De Vlaamse professor Urbain Vermeulen, de voormalige president van de European Union of Arabists and Islamicists, benadrukt ook, dat ”de islam in de eerste plaats veelmeer een rechtssysteem, een wet” is, dan een religie...En als de islam staat en religie niet kan scheiden is de islam dus een politieke beweging; één die we, net als het fascisme, nazisme en communisme, niet willen hebben.De islam is niets om trots op te zijn; 1400 jaar lang heeft het niets dan ellende en moord gebracht.En als het islam zo graag de waardering en respect wilt hebben binnen andere landen en gebieden, moet zij haar handen eerst in eigen boezem steken en in alle islamitische landen en gebieden het ook EERLIJK EN OPENLIJK toestaan dat een ander zijn geloof mag beleiden, scholen, kerken en tempels van hun geloof mogen opzetten. Dan pas is er sprake van een eerlijke behandeling.Dus,laat ik duidelijk zijn: voor deze gevaarlijke ideologie is wat mij betreft geen enkele plek in de (Westerse) wereld!...Afbeeldingsresultaat voor De hoofddoek/ook boerka en hijab/ werd opgelegd om de vrouwen te tonen dat zij tweederangs burgers