Monday, August 30, 2010

Er is maar een Koran

Als in ons land over de islam geschreven wordt, laten de islamieten steeds alleen de mooie kanten en de schoonheid van de islam zien. Wie bijvoorbeeld „De Koran” van Kader Abdolah leest komt onder de indruk van schoonheid en eenvoud van de Koran. Wie vervolgens de Koran van Kader Abdolah vergelijkt met de „echte” Koran, ontdekt, dat meer dan de helft is weggelaten. Alles wat maar enigszins ergernis kan oproepen, is uit deze „Koran” weggelaten, zodat een mooi leesbaar boek overgebleven is. In deze Koran van Kader Abdolah kom je alle scheldpartijen tegen Joden en christenen niet tegen. Ook lees je niet hoe er met Joden en christenen afgerekend moet worden. Zo worden met dit werk van Kader Abdolah de Nederlanders misleid in het leren kennen van de islam. Overigens is het opmerkelijk dat jaren voordat De Koran van Kader Abdolah was uitgegeven er al steeds op gewezen werd dat in landen waar de islamieten de minderheid vormen, zij juist de „zachte en vriendelijke” teksten uit de Koran bekend maken en de harde en gewelddadige woorden uit de Koran verzwijgen. De eerste periode van Mohammeds optreden, dat was in Mekka, toen hij door middel van vriendelijke woorden probeerde de inwoners van Mekka te overtuigen, dat zij in de ene ware God moesten geloven. Mohammed gaf zijn volgelingen de opdracht om op een vriendelijke wijze van Allah (God) te getuigen: „En verdraag met geduld alles wat zij (de ongelovigen) zeggen; en verlaat hen op gepaste wijze.” Anders gezegd: „Wees geduldig als ze je tegenspreken en neem daarna beleefd afscheid van ze.” (s. 73:10) Toen de mensen van Mekka zijn boodschap niet aanvaardden, kwam de andere kant van Mohammed boven en zei hij: „En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.” (s. 2:191) Er staat hier dat Joden en christenen die de islam niet aanvaarden onderdanig moeten zijn aan de islamieten. Dat wil zeggen, dat zij minderwaardig zijn vergeleken met islamieten. Ongelovigen zijn beesten, zij zijn blind en dood, zegt de Koran (s. 8:55; 18:101). Zij moeten bestreden worden. Er moet oorlog tegen hen gevoerd worden! Zij moeten onderworpen worden en dan gedwongen worden om een speciale belasting te betalen!Veel teksten die over vrede en liefde spreken zijn geschreven in de eerste tijd van Mohammeds optreden. Ze worden vaak geciteerd om te tonen hoe vredelievend de islam is. In werkelijkheid zijn deze woorden weer herroepen door woorden die zeggen, dat de tijd van vrede en geduld voorbij is en dat er nu hard opgetreden moet worden tegen hen die de islam afwijzen. Hoewel deze woorden gedateerd zijn in de tijd van Mohammed, hebben ze hun kracht bewaard en gelden ze nog steeds. Nog steeds geldt: probeer in vrede en liefde mensen te overtuigen van de islam. Als zij de islam niet aanvaarden, moeten ze door oorlog bestreden worden en gedood worden. Zo is de „jihad” eerst de strijd die de islamiet in zijn hart voert, vervolgens de strijd met (gesproken of geschreven) woorden, daarna de strijd met het zwaard, dat is: door middel van geweld. De jihad wil de ongelovigen met zachte en harde hand brengen onder de islam om zo de hele wereld onder de islam te brengen. Als mensen weigeren zich onder de islam te scharen, moeten zij worden onderworpen of vernietigd. De jihad is de Goddelijke opdracht voor iedere islamiet!Zolang de islam niet de heerschappij heeft in de gehele wereld, wordt vaak met zogenaamde vriendelijkheid geprobeerd steeds meer gebied in handen te krijgen. Zodra de islam eenmaal de macht in handen heeft, gebeurt wat u zo vaak in de media te horen en te zien krijgt. Dan wordt de sharia, de islamitische wet,ingevoerd!Zelfs islamieten die ook niet onder de islamitische wet willen leven - en die zijn er genoeg - zullen dan gedwongen worden om zich te buigen onder de sharia.Gematigde religieuze mensen zijn niet in staat in te zien dat het probleem niet terrorisme is, maar de Islam.Mensen die het gevaar van de islam niet kennen en die weigeren te luisteren, spelen in de kaart van de vijand. Osama bin Laden volgt de koran geheel letterlijk. Een ieder die beweert dat het wereldbeeld van deze man niet steunt op een interpretatie van de Islam is of gevaarlijk onwetend of zonder meer gevaarlijk.De grote meerderheid van de moslims zijn gematigde mensen, maar de islam is helemaal niet gematigd, omdat de Koran een monument is van fanatisme. Het is nu duidelijk aan het worden dat het probleem niet met islamitisch extremisme te maken heeft maar wel degelijk met de islam zelf.Omdat de Islam een sekte van fysieke overmacht en overheersing is, vormt alles wat die suprematie uitdaagt of ter discussie stelt een directe aanval op hun geloof.Hoe kan men een compleet rationeel volk, de sceptische Nederlander, overtuigen van de waarheid? Zij kennen de Koran niet, of de Hadith, of de andere geschriften.De Koran zegt dat de handen van dieven moeten afgehakt worden, dat de vrouw een ondergeschikt wezen is, dat de ongelovigen moeten worden uitgeroeid. Moet men respect betuigen voor een dergelijke ideologie, onder voorwendsel dat het een godsdienst is? De Koran van de extremisten is precies dezelfde Koran als die van 'gematigden.De koran wil geen integratie.Vanaf het begin is de islam verspreid [ in 57 staten] via oorlogen en geweld.     ........The Balkans Chronicles -archives-http://szrzlj3.blogspot.com/2012/05/balkans-chron.html