Friday, May 7, 2010

Democratie bestaat niet

                                                                                                                                                                                                                               Vrijheid en democratie betekenen zeker niet hetzelfde. Vrijheid betekent dat er zodanige wetten zijn dat een ieder vrij is en democratie betekent dat wetten tot stand komen op basis van "de meerderheid beslist".Binnen een democratie legt continu een meerderheid haar wil op aan een minderheid, daarbij de vrijheid van die minderheid ontnemend om zelf te beslissen of ze willen meedoen aan het beleid van die meerderheid. De democratie, net als elke andere vorm van dicatatuur, leidt ertoe dat de ene mens over de andere regeert in plaats van dat iedereen in vrijheid over zijn/haar eigen leven mag beschikken. Het stemrecht binnen een democratie is om twee redenen niet een vrijheid. Ten eerste gaat het niet om vrijheid om over je eigen leven te beslissen, maar om vrijheid om mee te beslissen over alle anderen. Ten tweede oefen je met jouw ene stem geen zeggenschap uit over het beleid van de overheid, omdat je stem verdwijnt in een zee van miljoenen stemmen en dus een verwaarloosbare invloed heeft.Democratie is twee wolven en een schaap die gaan stemmen wat er op tafel komt. Waarbij die wolven zich niet afvragen op wiens menu zij zelf eigenlijk staan.Hebben we in Nederland eigenlijk wel een echte democratie? Uit een recent artikel op NRC.nl  /http://vorige.nrc.nl/ blijkt namelijk, dat wij grondwettelijk gezien helemaal niet in een democratie leven."Dat wij een democratie zouden zijn ... staat niet in de Grondwet en is in feite ook niet waar. Staatsfilosofisch zijn we nog steeds een monarchie bij de gratie Gods en worden onze ministers door de koningin benoemd, zonder formele instemming van de volksvertegenwoordiging. Wie probeert de burgers zelf te laten beslissen over benoemingen van ambtsdragers of bepaalde wetsvoorstellen, ontmoet al snel een soort doodsangst bij de gevestigde orde die democratiseringsvoorstellen dan ook steeds torpedeerde – hoewel onderzoek aantoonde dat de meeste burgers er voor waren." De monarchistische periode voornamelijk bestaat uit huwelijks-politiek. Als typisch voorbeeld uit een groot aantal voorbeelden hoe monarcieën hun territoriën plachten uit te breiden: keizer Maximilian die van 1493 tot 1519 heerste, trouwde met Maria van Bourgondië en kreeg daardoor het bezit over Bourgondië, dat delen van Frankrijk en Nederland bevatte. Hun zoon Filips trouwde met Johanna die erfgename was van Ferdinand en Isabella van Spanje; op deze manier verkregen ze Spanje. Deze twee hadden een zoon keizer Karel V die een grondgebied had dat zich uitstrekte over Oostenrijk, Nederland, Spanje en de Amerikaanse bezittingen. Een Monarchie kan nooit een democratie zijn, want de Monarchie gaat, net als bij een dictatuur, uit van de volledige macht bij een persoon.De politieke agenda wordt  feitelijk bepaald door machten buiten het volk, maar net zo wordt publieke opinie beïnvloedt en bewerkt door machten buiten het volk. De media is in handen van slechts een kleine groep mensen, wiens politieke voorkeur en relaties tot de macht bekend zijn, en die in sommige gevallen zelf tot politicus overgegaan zijn.Politiekers camoufleren vaak hun machtshonger en geldhonger met democratische verkiezingen en met democratisch verkozen zijn. Plato heeft al eens geschreven dat “democratie over gaat in despotisme”. Plato wist al dat democratie gedoemd is in een dictatuur te vervallen.Opvallend is dat de Verenigde Staten zich vaak opwerpen als voorstander van de democratie, terwijl het Amerikaanse systeem zelf erg ondemocratisch is. De VS wordt geleid door een rijke heersende elite waarvan de uitvoerende tak, de CIA, in het geheim werkt zonder verantwoording aan enig ander gezag dan dat van de elitaire heersers. Het Amerikaanse Congres en de Amerikaanse president zijn slechts marionetten van de heersende elite en hun doel is om het publiek te voorzien van een illusie of valse schijnvertoning van democratie.Wie nog steeds denkt dat Amerika de ultieme democratie is moet dit / http://www.ncpn.nl// zeker lezen, maar ook mensen die allang weten dat dat niet zo is. Het merendeel van de westerse “democratieën" worden in feite geregeerd door een kliek van rijke elitaire personen/“DE WET VAN DE STERKSTE / RIJKSTE”/, die in wezen gangsterkrijgsheren zijn die de nationale en internationale politiek, de wereldwijde economie en de reguliere media controleren en manipuleren om hun eigen gulzige en onverzadigbare ambities te dienen.Niet de intellectueel bepaalt wat goed en slecht is, maar de man met het geweer! Misschien is het goed om het woord democratie voor onze huidige staatsvorm maar gewoon te schrappen als een mooi romantisch idee dat in werkelijkheid niet bestaat of heeft bestaan.Democratie is een utopie. Dat wist Socrates reeds.Karl Marx zei al: de onderbouw bepaalt de bovenbouw. Ik interpreteer dat als zijnde: wie de economische macht heeft bepaalt wat er gedacht wordt.Amerika had de afgelopen 100 jaar de macht, en binnen Amerika was het de Power Elite die de macht had. De bestuurders worden vrijwel altijd uit de leden van het Counsil on Foreign Relations gerecruteerd. Andere landen worden via de Bilderberg en Trilateral Commission beïnvloed.
Wij hebben allemaal invloed op details, zoals de kilometerheffing, maar of ons land wel of niet zijn soevereiniteit langzaam overdraagt aan anonieme ambtenaren in Brussel: mij is nooit iets gevraagd.
De Revolutie Rap-Youtube                                                                         http://nl.odemagazine.com/doc/0019/best-een-goed-idee-democratie/ 

........The Balkans Chronicles -archives-http://szrzlj3.blogspot.com/2012/05/balkans-chron.html