Saturday, January 2, 2016

The Danube Civilization: Oldest in the World!

In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament. We moeten hierbij opmerken dat dit woord van God dateert uit de periode voor Christus. Met de komst van Christus werd de leer op essentiële punten aangevuld of gewijzigd in het Nieuwe Testament,die het leven en de leer van Jezus beschrijven. In de nieuwe aanvullende leer stelt God de liefde, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid centraal...Jezus:"Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld, niet van hier" (Joh.18:36). ...Met andere woorden: al de koninkrijken en centra van politieke macht die mensen kunnen oprichten halen hun gezag uit de realiteiten van deze wereld. Niet Jezus. Zijn koninkrijk, zijn gezag om te heersen, is ‘niet van hier’ – en lezers van dit evangelie weten dat dit betekent van de hemel, van God zelf...Jezus bereikt mensen door Zijn liefde,niet door mensen te onthoofden.Hij opdraagt zijn zwaard weg te doen. Dit leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid:Die het zwaard opnemen, zullen door het zwaard vergaan. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten van de duisternis, heeft Jezus Christus gezegd.....

Jezus en zijn vroege kerk keerden de wereld ondersteboven met hun boodschap en vreedzame verspreidingsmethode.Dit toont aan dat de ware God achter de goddelijke messias en zijn boodschap stond....De weg van Jezus leidt tot leven. De weg van Mohammed leidde tot de dood. Mohammed legde de fundering van de islam, en was direct en indirect betrokken bij vierenzeventig overvallen, expedities of volledige oorlogen...

Jezus had nooit een leger, zelfs niet een groepje soldaten, om ongelovige en dwarsliggende mensen aan te vallen... Constantijn en de middeleeuwse kruisvaarders zijn niet de grondvesters van het christendom, zij bepalen dus niet de grondbeginselen....

Islamitische radicalen noemen westerlingen graag ‘kruisvaarders’, waarmee zij willen herinneren aan de donkere Middeleeuwen toen duizenden christenen onder het teken van het kruis dood en verderf zaaiden. Islam was de agressor in haar eigen kruistochten, lang voordat Europa reageerde met haar eigen.

De grote meerderheid van de moslims zijn onwetend over de islam.986815_islamska-drzava-is-islamisti_ls-sIslam is vrede en dat zien we het dagelijks met islamitische terroristische aanslagen!..

...........................................................................................................
 Na de bloeitijden met Mohammed, de kaliefen en ten tijde van het Turks Ottomaanse rijk is de islam ingeslapen. Nu zie je dat deze verscrikkelijke ideologie weer tot leven komt en begint aan een nieuwe periode van expansie.De fanatieke moslims proberen nu hun broeders te overtuigen, om samen de hele wereld onder de islam te brengen. Dat is het ultieme doel, waarbij alle middelen zijn toegestaan....

 Jihad betekent oorlog tegen de kafirs (niet moslims/ ongelovigen) om de shariawetgeving van de islam te vestigen.Het doel van de Islam is om alle mensen te onderwerpen aan de Islam, en alleen de Islam, niet alleen geestelijk, maar ook politiek en wereldlijk, in elk aspect van de rechtsstaat en het leven(„De heerschappij is alleen voor Allah.”/Koran:12:40).Jihad is een oorlog, die al gedurende 1400 jaar tegen de rest van de wereld/niet-moslims  gevoerd wordt. Jihad kent vele facetten, waarbij “jihad door het zwaard”/of terrorisme/er slechts een is.En ‘Al–Hijra’(migratie of kolonisatie:de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren gebied) is ook een.Met immigratie(Al-Hijra jihad) hebben de moslims Noord-Afrika, Syrië en Mesopotamië eeuwen geleden herbevolkt met opdringerige Arabieren, en Anatolië met Turken, die in Noord-Oost Azië thuishoren. 

 Zodra moslims de bevolking van een land voldoende in aantal vervangen hebben, zullen de niet-moslims hun natie, hun cultuur, erfgoed, hun beschaving, hun wetten, hun grond, en hun fundamentele rechten van de mens voor altijd verliezen.Er zijn meer dan genoeg voorbeelden uit de geschiedenis.De Hindoe beschaving van vandaag is de helft van wat het vroeger was. Het Zoroastrische Perzië, het boeddhistische Afghanistan, het hindoeïstische Pakistan, het christelijke Egypte, allen lieten uitgebreide tolerantie voor de islam zien. Allen zijn veranderd in Islamitische landen. Hun pre-islamitisch verleden is totaal weggevaagd.Ditzelfde parasitaire proces heeft zijn plek gevonden vandaag in Europa...

De demografische, culturele en terroristische jihad moeten van Europa Eurabia maken!De islamisering van West-Europa is in volle gang.Waren er in 1945 nog in totaal 600.000 moslims in West-Europa, nu zijn dat er al meer dan 30 miljoen.De verovering van binnenuit krijgt steeds meer vorm.Waar het uiteindelijk toe moet leiden is al vanaf de verordeningen van Mohammed duidelijk: heel de wereld moet onderworpen zijn aan Allah,de Koran en de Sharia (islamitische wetgeving).In grote steden als Marseille, Lyon, Parijs, Lille, Brussel, Antwerpen, Londen, Rotterdam, Amsterdam, Bremen,Hamburg,enz.... zijn al wijken, waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.Voor hen zijn wij 'kuffars', ongelovigen, van wie je je verre houdt.In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd.Wat moslims hier eisen en mogen, kunnen christenen in islamitische landen slechts dromen. Maar "onze" politici zijn gemuteerd tot ideologische fietsers. Voor de islam kruipen ze, het christendom trappen ze weg...

Mohammed, de grondlegger van de islam, streed als eerste voor uitbreiding van de Dar al-Islam.Hij vocht in veldslagen, liet talloze vijanden vermoorden (soms door sluipmoord) en liet ook krijgsgevangenen die zich hadden overgegeven executeren. Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld.Zijn opvolgers gingen door met het gewelddadig verbreiden van de islam, met veel succes,meer dan 50 staten worden veroverd,met (dat is meer dan het nazisme en het Sovjet-communisme gecombineerd)! Alle veroveringen door de islam, gebeurden in naam van de jihad, met talrijke veldslagen, invasies, verwoestingen, slavernij van niet-moslims door moslims, etnisch-religieuze zuiveringen en gedwongen bekeringen tot gevolg!De meeste islamitische landen werden veroverd door geweld; de Islam is daar verspreid door het zwaard.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de ISLAM!...

Als men de jihad en de sharia uit de islam haalt, dan is het geen islam meer.De afgelopen decennia is de terreurdreiging in Europa gestaag toegenomen. Deze groei heeft alles te maken met de opkomst van de islam in onze samenlevingen.De meeste daders van de aanslagen zijn de kinderen van de massa-immigratie en de multicultuur, die vandaag de aanslagen in de straten van onze Europese steden plegen....De grootste leugen, die verteld wordt door de overheid en de media,is dat het Islamitisch terrorisme en geweld, het product zijn van de “radicale” moslims of Islamitische “extremisten.” De eenvoudige waarheid die verteld moet worden is dat de Islamitische terroristen en degenen die strijden tegen de “ongelovige” juist voldoen aan de exacte bevelen van Allah, volgens de eigen geschriften van de islam. Vraag ik me af, waardoor mensen terroristen worden. Ze worden niet als terrorist geboren, maar tot terrorist gemaakt.Mensen radicaliseren niet plotseling.De fundamenten van het islamitische terrorisme worden gevormd door ideeën die weer van een wereldbeschouwing zijn afgeleid: de islam. Zonder een specifiek stelsel van ideeën, een ideologie, bestaat het islamitische terrorisme niet.Terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken, die openlijk wordt gerechtvaardigd door de JIHAD,de  kernideologie van de ISLAM...De islamitische ideologie is een ideologie van oorlog en haat. Ze roept de mensen op tot geweld. Ze roept de mensen ertoe op terroristen te zijn. De Koran laat daarover geen twijfel bestaan...(„De heerschappij is alleen voor Allah.”/Koran:12:40)...„Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.” (Koran 4:101.) …. Ongelovigen/niet-moslims zijn onbetrouwbaar, huichelaars, onrein, onwetend, hoogmoedig, kwaaddoeners, zondaars, verleiders en willen ze de gelovige van het rechte pad afleiden. Het zijn de slechtsten der schepselen" (Koran- 98:6)...„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)…„Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2.193)…„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” (Koran- 8:12)… “Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.” (Koran 8:13)… „Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard” (Koran 9:29)…„De heerschappij is alleen voor Allah.”(Koran:12:40) ...Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.”(Koran2:98)… Een Kafir (niet-moslim) mag onthoofd worden” (Koran 47:4)… „Een Kafir mag geterroriseerd worden” (Koran: 8:12)… Wie vrienden wordt met ongelovigen/niet-moslims is Allah ongehoorzaam” (Koran 5:81.)… Vermijd vriendschap met joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen” (Koran 5:51)…Je mag als moslim zelfs niet meer bevriend zijn met je eigen familie, als zij niet gelovig zijn. (Koran-9:23)...„De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)…enz., enz., enz … VERSCHRIKKELIJK!…Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van deze boek,die geldig is voor eeuwig en kan het niet worden veranderd.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:„Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” (Koran- 4, vers 95)...Wie zegt vreedzaam te zijn of te roepen “dit is niet mijn islam”, zal consequent moeten zijn en afstand moeten nemen van wat Mohammed geleerd heeft. Afstand doen van het fundament van de islam. Dat betekent: stoppen met moslim te zijn...

  
Islam betekent vrede”, zei Erdoğan.Voor westerlingen betekent vrede(naast elkaar) samenleven.Wanneer moslims van vrede spreken, bedoelen ze deze vrede: de praktische onderwerping van alle mensen aan de sharia en de islam.De islamitische vrede komt niet voort uit het aanvaarden van het bestaan van andere naties, religies en volkeren, maar uit eenheid door de Islam en het elimineren van zoveel mogelijk verschillen.Het is onmogelijk om in vrede te leven met moslims, die denken dat er geen vrede kan zijn, zolang niet-moslims een zelfstandig leven blijven leiden.Dus,voor de islam, kan in Europa pas vrede zijn, als heel Europa/Nederland aan de sharia onderworpen is...

De islam is meer dan een religie. Het is ook een staat,een totalitaire politieke ideologie, die er naar streeft om alle regeringsystemen omver te werpen en wereldwijd een theocratische dictatuur te vestigen.Het hoogtepunt van de Islamitische samenlevingen. De Koran is de enige Grondwet. De Sharia is de enige wet. Islam is de enige aanvaardbare godsdienst. Dat is niet “Radicale Islam”, dat is de zuivere orthodoxie van de letterlijke islam. Dat is wat de islam af wil dwingen bij elk volk, elke cultuur in de wereld, met alle middelen!...Dames en Heren,de religie van vrede is in oorlog met ons, al 1400 jaar!En zolang er geen mondiale sharia heerst, is de islam in staat van oorlog(van vrede) met alle landen, die niet vallen onder Dar al-Islam/Huis van vrede!...Europa, word wakker. Voordat het te laat is.........

Dagelijks worden we geconfronteerd met het geweld van jihadisten/islamitische vrede/ en regelmatig worden aanslagen verijdeld...
  
De Islamitische leer is erg territoriaal en verdeeld de wereld in tweeën: Dar al Harb en Dar al Islam, oftewel het Huis van Oorlog en het Huis van de Vrede.Jihaad is oorlog tegen niet-moslims.Het doel is mensen te dwingen om of moslim te worden of een belasting te betalen voor het “voorrecht” om het leven onder islamitische bescherming....Voor de islam draagt een heilige oorlog/Jihad bij tot de vrede.Jihad wordt toegepast ter bescherming van de opdracht van het verspreiden van de islam. Dit zal vrede waarborgen en de wijze om de ultieme boodschap tot uitvoer te brengen....
 .............................................................................................................................................
De terroristen van de terreurgroep in Catalonië was waarschijnlijk van plan om met drie bestelbussen gevuld met explosieven veel schade aan te richten aan de Sagrada Familia in Barcelona. Dat plan kon niet doorgaan omdat bij het maken van explosieven in een woning in Alcanar, in het zuiden van Tarragona, iets fout is gegaan waardoor de woning ontplofte en er twee leden van de uit 12 personen bestaande terroristische groep om het leven kwamen. Als plan B kwam men met de Ramblas en Cambrils op de proppen,met 14 doden en bijna 130 gewonden! Om het terrorisme(islamitische vrede) te bestrijden, moeten we de ideologie die erachter zit bestrijden.Terrorisme bestrijden is een ding, de ideologie daarachter aanpakken is iets helemaal anders.We snoeien hier en daar een tak van de boom, maar de wortels blijven onaangeroerd...

 Sinds de dag dat Mohammed zijn eerste openbaring kreeg, is het oorlog in de wereld met niet-moslims.De Islam wil alle staten en regeringen van deze aarde vernietigen die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam, ongeacht het land of het volk waarover zij regeren. Het doel van de Islam is het opzetten van een staat op basis van haar eigen ideologie en programma.Mohammed, de grondlegger van de islam, streed als eerste voor uitbreiding van de Dar al-Islam.Hij vocht in veldslagen, liet talloze vijanden vermoorden (soms door sluipmoord) en liet ook krijgsgevangenen die zich hadden overgegeven executeren. Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld.Zijn opvolgers gingen door met het gewelddadig verbreiden van de islam, met veel succes,meer dan 50 staten worden veroverd (dat is meer dan het nazisme en het Sovjet-communisme gecombineerd)! ...
  
In de Koran wordt opgeroepen om met geweld tegen niet-gelovigen te strijden en zo de Dar al-Islam/Huis van vrede/ uit te breiden(„De heerschappij is alleen voor Allah.”/Koran:12:40).De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” (Koran- 4, vers 95)...„Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.” (Koran 4:101.) ….„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)…„Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2.193)…„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” (Koran- 8:12)… “Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.” (Koran 8:13)… „Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard” (Koran 9:29)… “Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is” (Koran2:98)… Een Kafir (niet-moslim) mag onthoofd worden” (Koran 47:4)… „Een Kafir mag geterroriseerd worden” (Koran: 8:12)… “Wie vrienden wordt met ongelovigen/niet-moslims is Allah ongehoorzaam” (Koran 5:81.)… “Vermijd vriendschap met joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen” (Koran 5:51)…„De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)…enz., enz., enz …
VERSCHRIKKELIJK!…Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van deze boek,die geldig is  voor eeuwig en kan het niet worden veranderd

De grootste leugen die verteld wordt door de overheid en de media – en het is een leugen -, is dat het Islamitisch terrorisme en geweld, het product zijn van de “radicale” moslims of Islamitische “extremisten.” De eenvoudige waarheid die verteld moet worden is dat de Islamitische terroristen en degenen die strijden tegen de “ongelovige” juist voldoen aan de exacte bevelen van Allah, volgens de eigen Geschriften van de Islam.
 

Europa nu sluipenderwijs tot de Dar al-Islam( huis van vrede) wordt getrokken.Vandaag de dag wordt de jihad niet meer gevoerd door staten met legers. Dat zou ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden vernietigd. De tactiek van de jihad is dan ook gewijzigd...In grote steden als Marseille, Lyon, Parijs, Lille, Brussel, Antwerpen, Londen, Rotterdam, Amsterdam, Bremen,Hamburg,enz.... zijn al wijken, waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen. Volgens de Koran niet is toegestaan zich met niet-moslims te verbroederen. Daarover lezen we: “Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen...” (3: 28) Dramatisch kwam dit verzet tegen integratie aan het licht tijdens een toespraak van de Turkse premier in Keulen (10-02-’08). Hij riep de Duitse Turken op om alles in het werk te stellen om vooral niet te integreren. Hij noemde integratie zelfs een ‘misdaad tegen de menselijkheid.’...De islamisering is niet iets zogenaamds, zij is in volle gang....Wat moslims hier eisen en mogen, kunnen christenen in islamitische landen slechts dromen. Maar onze politici zijn gemuteerd tot ideologische fietsers. Voor de islam kruipen ze, het christendom trappen ze weg...
  ............................................................................................................
Alle veroveringen door de islam gebeurden in naam van de jihad, met talrijke veldslagen, invasies, verwoestingen, slavernij van niet-moslims door moslims, etnisch-religieuze zuiveringen en gedwongen bekeringen tot gevolg. 

BEKEER OF STERF! Om te zeggen dat dit alleen maar bij extremisten voorkomt die zich daaraan schuldig maken is het zelfde, dat alleen maar een paar Duitsers aan de Jodenvervolging schuldig waren, niet het Nazisme zelf! Miljoenen christenen zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de islam. Het land Israël voert al sinds zijn bestaansrecht een strijd op leven en dood met de islamitische landen rondom hen.Mohammed streed als eerste voor uitbreiding van de Dar al-Islam, liet talloze niet-moslims vermoorden (soms door sluipmoord) en liet ook krijgsgevangenen die zich hadden overgegeven executeren.Hij roeide drie Joodse stammen uit in wat nu Saudi-Arabië is, door verdrijving of onthoofding. Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld...

Volgens IS zijn tijdelijke bestanden mogelijk, maar zal de permanente oorlog tegen de niet-moslims, halve moslims of afvalligen blijven duren, tot de islam overal op aarde gevestigd is en een mythologisch tijdperk van vrede en geluk zou aanbreken.Dus,deze verschrikkelijke ideologie zal niet rusten, voordat het gehele wereld onder de sharia zal vallen....
   
De hele wereld bestaat uit het“Huis van vrede” of het “Huis van oorlog.
Het gebruik van geweld om de Islam te verspreiden is in de ogen van moslims geen oorlog (‘Harb’), maar het ”openen” van de wereld voor ”de vrede van de Islam”.En wie zich weigert te onderwerpen aan de islam/de sharia, is de veroorzaker van oorlog...
  
De meeste westerse leiders ontkennen de connectie tussen geweld en de Islam. De elite heeft de neiging om de Islam af te schilderen als een mysterieus geloof dat tolerant en vredelievend is.Men baseert zich daarbij op de zgn. vrede-teksten en de terroristen als rand-figuren.Men vergeet daarbij een verklaring te geven van het geweld dat van meet af aan de Islam heeft vergezeld, veertien eeuwen lang....

De islam is een politieke ideologie, die vrede nastreeft.Maar,de islamitische vrede komt niet voort uit diversiteit, uit het aanvaarden van het bestaan van andere naties, religies en volkeren, maar uit eenheid door de islam en het elimineren van zoveel mogelijk verschillen.Het westerse idee van vrede is volledig vreemd aan de islam.Het Westen ziet vrede als het naast elkaar leven met moslims. Moslims zien vrede als het einde van het Westen.Voor de islam betekent ‘vrede’ dat uiteindelijk de hele wereld aan Allah is onderworpen. Het woord ‘islam’ zelf betekent helemaal niet ‘vrede’, zoals vaak beweerd wordt, maar ‘onderwerping’.Het kan voor moslims in Nederland pas ‘vrede’ zijn als heel Nederland aan de sharia onderworpen is...

Islam rechtvaardigt elk middel omdat uiteindelijk te bereiken het vestigen van een Islamitische wereld.Als het land der ongelovige oorlogsgebied is dan zijn alle oorlogshandelingen geoorloofd en de terroristische aanslagen in Brussel, Manchester, Parijs of Barcelona geen misdaden,maar een oorlogshandeling! De terroristische aanslagen betekent het verdrijven van het kwaad en mag dus niet als misdaden beschouwd worden...

Islam betekent ‘onderwerping’, onderwerping aan de wil van Allah/Sharia.

De echte Islam is de enige religie die geweld rechtvaardigt tegen ongelovigen. Er zijn Moslims die in vrede leven met hun niet-Moslim buren en geen plannen tot oorlog hebben, maar ze weten dat de Islam het wel rechtvaardigt en in vrede leven omdat hun buren nog niet zover zijn.
Men begrijpt waarschijnlijk niet eens de Islamitische rechtsleer. Ze lijken gematigd, maar zijn het niet zonder dat ze de Islam afzweren...

In de Koran staat een groot aantal oproepen om gewelddadig op te treden tegen niet-moslims. In diverse teksten wordt expliciet oproepen om alle niet-moslims te doden (bijvoorbeeld soera 2:191, 4:89 en 4:91).Vaak wordt gezegd: in de Bijbel staan ook gewelddadige teksten. Er is echter een groot verschil. De Bijbel bevat inderdaad verhalen van gewelddadigheden, maar nooit een oproep om evenzo te handelen. Een algemene oproep om tegen niet-gelovigen te strijden komt in de Bijbel niet voor.In de Koran wordt wel opgeroepen om met geweld tegen niet-gelovigen te strijden en zo de Dar al-Islam uit te breiden. De islam roept op tot wereldverovering, door middel van de jihad, dit blijkt overduidelijk uit de koran en de hadith.

Soera 9 wordt wel de soera van het mes of het zwaard genoemd. Welk symbool staat er op de vlag van Saoedi-Arabië? Een zwaard!In de wereldbeschouwing van de islam bestaat de wereld uit twee delen: Dar al-Islam en Dar al-Harb. De Dar al-Islam, het ‘huis van de islam’ is het deel van de wereld waar het gezag van de islam geldt, de Dar al-Harb, het ‘huis van de oorlog’ is het deel van de wereld wat nog aan de islam onderworpen moet worden.Europa staat in de Dar al-Harb,die onderworpen moet worden in de Dar al-Islam, het ‘huis van de islam’.En de Koran roept alle moslims op om mee te strijden voor de uitbreiding van de Dar al-Islam....

 Mohammed heeft zichzelf uitgeroepen tot profeet en wel tot de allergrootste profeet, verheven boven Mozes en Jezus Christus. Hij noemt zichzelf het zegel der profeten. Mohammed eiste overgave van christenen en Joden. Maar de Joden en de christenen hebben Mohammed ernstig beledigd door hem als profeet af te wijzen. Deze woede en pijn van afwijzing die toen een aanvang heeft genomen duurt voort tot op de dag van vandaag.Christenen en Joden worden in de koran elkanders verbondenen genoemd, waarmee een moslim geen vriendschap mag sluiten. Er zijn enkele tientallen plaatsen in de koran aan te wijzen waarin moslims opdracht krijgen de ongelovigen en schriftbezitters (Joden en christenen) te onthoofden.

 Deze door de Koran vergiftigde fanatiekelingen gooien in alle blindheid hun levens weg, omdat zij als martelaren in de Heilige Oorlog tegen de ongelovigen het paradijs met 72 maagden in de wacht slepen. Jihad is een Heilige Oorlog tegen hen die niet in de zending van de profeet Mohammed geloven.

Vrede zal er pas zijn als de hele wereld onderworpen is aan hun interpretatie van de Islam.
  
Het belangrijkste dogma van de islam is: Er is één God, Allah, de schepper van hemel en aarde, die alle mensen moeten dienen.

..

 De islam(betekent ‘onderwerping’) is een intolerante en gewelddadige politieke ideologie, die wil heersen en overheersen.Het enige doel van de islam is de hele wereld te overwinnen(„De heerschappij is alleen voor Allah”/Koran-12:40)! Volgens IS zijn tijdelijke bestanden mogelijk, maar zal de permanente oorlog tegen de niet-moslims, halve moslims of afvalligen blijven duren, tot de islam overal op aarde gevestigd is en een mythologisch tijdperk van vrede en geluk zou aanbreken.Dat concept van permanente oorlog, eventueel onderbroken door tijdelijke bestanden, is niet nieuw en werd eerder ook al gebruikt....

De moord op Theo van Gogh heeft heel wat gevoelens losgemaakt in de samenleving. De intuïtieve angst voor de islam die al lang sluimerend aanwezig was onder ons volk, is bevestigd.
.......................................................................................................................................


Zolang er geen mondiale Sharia heerst, is de Islam in staat van oorlog met alle landen, die niet vallen onder Dar al-Islam( huis van vrede).Tegenover de Dar al-Islam (ofwel huis van vrede) staat de Dar al-Harb, het huis van niet-islam (ofwel huis van oorlog).Maak je geen enkele illusie! Nederland behoort, net als andere Europese landen, tot de Dar al-Harb en moet worden onderworpen aan Sharia/Allah!Het instrument om te komen van Dar al-Harb tot Dar al-Islam is de JIHAD, ofwel ‘HEILIGE OORLOG‘. Hierover laat de Koran (bijvoorbeeld in de Soera’s 2, 8 en 47) geen misverstand bestaan.....

 Er is een fundamenteel verschil tussen het Christendom en de islam. Het christendom is in zichzelf (Jezus, de apostelen, Paulus) gericht op vrede en je vijanden liefhebben. De Koran roept wel degelijk op tot geweld tegen anders denkenden.Ook het jodendom kent geen actieve oproep om andersdenkenden te uit te roeien...

De islam leert dat geweld nodig is om de vrede te kunnen handhaven. 

De religie van vrede verkeert al een aantal eeuwen in oorlog met Europa.Deze islamitische ideologie roept de mensen op tot geweld. Ze roept de mensen ertoe op terroristen te zijn. In de Koran staat een groot aantal oproepen om gewelddadig op te treden tegen niet-moslims. In diverse teksten wordt expliciet oproepen om alle niet-moslims haten en doden...De Koran laat daarover geen twijfel bestaan.  


Vaak wordt gezegd: in de Bijbel staan ook gewelddadige teksten. Er is echter een groot verschil. De Bijbel bevat inderdaad verhalen van gewelddadigheden, maar nooit een oproep om evenzo te handelen. Een algemene oproep om tegen niet-gelovigen te strijden komt in de Bijbel niet voor. Integendeel, de Bijbelboeken roepen juist voortdurend op tot inperking van geweld, vergevingsgzindheid en het in vrede leven met de naaste.De islam is vanaf het begin met het zwaard verspreid. Het christendom is verspreid door de prediking van het evangelie.Het gebruik van geweld hoort wezenlijk bij de islam.Deze politieke religie/ideologie heeft in haar geschiedenis miljoenen – bronnen noemen meer dan 250 miljoen – doden heeft veroorzaakt en sinds 11 september 2001 meer dan 20.000 aanslagen wereldwijd gepleegd heeft!....Historisch gezien en ook in onze tijd bestaat er geen land met een islamitische meerderheid en een pluralistische orde die niet-moslims gelijk behandelt...

De vijandschap tegen andersdenkenden is iets wat we vanuit het Jodendom en Christendom niet kennen.

 Het plegen van geweld (oorlog en aanslagen in naam van de religie) is de enige manier om zekerheid te krijgen voor de eeuwigheid.Er zijn uitspraken van Mohammed in de Hadith over mensen die niet aan de gewapende strijd tegen andersdenkenden deel wilden nemen. Zij dienden voor hun onwil gestraft te worden. Het ging hierbij niet over zelfverdediging, maar over het aanvallen van vreedzame en onschuldige mensen. Wie daaraan niet wilde meedoen, riskeerde volgens Mohammed - en dus volgens de islamitische leer – bovendien de eeuwige hellestraf....

Het wordt hoog tijd dat we zelfmoordaanslagen in Europa, meer als zelfmoorden en minder als aanslagen bekijken....

Somige doet net alsof Allah, de Profeet, de islam en de Koran geen enkele rol spelen bij de tientallen aanslagen in Europa...

De Islam kent geen democratie. De Islam kent alleen maar onderwerping, wat het woordje Islam dan ook betekent; onderwerping aan de Koran, en aan de Sharia.

Om het terrorisme te bestrijden, moeten we de ideologie die erachter zit bestrijden.Terrorisme bestrijden is een ding, de ideologie daarachter aanpakken is iets helemaal anders.We snoeien hier en daar een tak van de boom, maar de wortels blijven onaangeroerd...Europa, word wakker. Voordat het te laat is.
..........................................................................................................................................
In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament. We moeten hierbij opmerken dat dit woord van God dateert uit de periode voor Christus. Met de komst van Christus werd de leer op essentiële punten aangevuld of gewijzigd in het Nieuwe Testament,die het leven en de leer van Jezus beschrijven. In de nieuwe aanvullende leer stelt God de liefde, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid centraal...

De terreurdaden worden door de koran gerechtvaardigd alsook de opvatting dat zij door hun daden het martelaarschap met de eeuwige beloning bij Allah verkrijgen.
De terroristen die duizenden onschuldige slachtoffers de dood injoegen, komen als martelaren in het paradijs.Zij volgen de Koran tot op de letter, ze roepen Allahu Akbar, voordat ze zichzelf opblazen, ze zijn bereid te sterven in naam van de Islam.

 Mohammed deelde ooit de wereld als volgt in: dar al-islam (het huis van de islam) tegenover dar al-kuffr (het huis van ongeloof).Maak je geen enkele illusie! Nederland behoort net als andere Europese landen tot de dar al-harb en moet worden onderworpen. Daar is nooit iets aan veranderd en dus moet zomogelijk de hele wereld onderworpen worden!Met grof geweld en vreesaanjagende tirannie is dat in een flink deel van de wereld gelukt...Twee keer stond de islam voor de deur van het christelijke West-Europa. Twee keer ging het net goed.Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de islam.  De islam is, vooral in de laatste decennia, langzaam de afkalvende christelijke landen van West- en Noord-Europa binnengetreden. Op weg naar Eurabië.De moslimgemeenschap streeft de ontwikkeling na van islamitische enclaves met eigen regels en gebruiken. Deze ‘gettostrategie’ laat de fundamentalisten toe de moslimgemeenschap onder controle te houden en toe te zien op de toepassing van de sharia, de islamitische wet. Langzaam maar zeker worden deze wijken omgevormd tot buurten waar andere regels gelden dan in de rest van de samenleving. De democratische rechtsorde wordt er vervangen door een islamitische rechtsorde, gebaseerd op de sharia.Migratie is een onderdeel van JIHAD en dat wordt tegenwoordig ingezet door middel van ‘vluchtelingen’. Deze vorm van islam is een ‘humane’ vorm van jihad en de geschiedenis leert, dat hier veel tijd voor genomen wordt.De islamisering van Europa is in volle gang.De verovering van het Westen van binnenuit krijgt steeds meer vorm. Waar het uiteindelijk toe moet leiden is al vanaf de verordeningen van Mohammed duidelijk: héél de wereld moet onderworpen zijn aan Allah,de Koran en de Sharia (islamitische wetgeving). Langzaam, maar gestaag, is het gedachtegoed van de islam verspreid en groeide de invloed van de islam. Vele malen subtieler dan in de tijd van de veldslagen, plunderingen, oorlogen en dergelijke.Deze strategie werkt duidelijk beter. Eerst onopvallend, en later steeds meer open is de islam ingetreden in het leven van de tolerante Westerling...De cultuur en religie, inclusief de uitingen daarvan, worden door steeds meer mensen geaccepteerd als behorende bij ons multiculturele landschap. Het wordt steeds meer een normaal onderdeel van de samenleving, mede doordat de overgrote meerderheid van de in het Westen levende moslim zich gematigd en doorgaans vredelievend opstelt. Een soort “vrede, vrede, geen gevaar”. Mohammed deed dat in zijn beginperiode ook, maar met het groeien van zijn macht, groeide de onverdraagzaamheid en werd onderwerping door geweld een normaal onderdeel van de uitbreidingsstrategie. Zodra het kon verliet hij het vredelievende pad en de gevolgen daarvan zijn bekend..

Er zijn veel oproepen van geestelijken en andere leiders verschenen, waarin gesteld werd dat "de islam een godsdienst van vrede" is en niet te rijmen valt met terrorisme...

Elke kritiek ten aanzien van de islam wordt beschouwd als een uiting van islamofobie, waarbij islamofobie dan geheel ten onrechte wordt gelijkgesteld met racisme.

Het gebruik van geweld om de Islam te verspreiden is in de ogen van moslims geen oorlog (‘Harb’), maar het ”openen” van de wereld voor ”de vrede van de Islam”.En wie zich weigert te onderwerpen aan de islam/de sharia, is de veroorzaker van oorlog...Dus, om het terrorisme te bestrijden, moeten we de ideologie die erachter zit bestrijden:de ISLAM! Dus,islam terrorisme kan alleen geëlimineerd worden, als Islam zelf uitgeschakeld wordt...Jezus wijst andere weg naar vrede dan islam.Om het terrorisme te bestrijden moet je hun doctrine bestrijden.Terrorisme bestrijden is een ding, de ideologie daarachter aanpakken is iets helemaal anders.We snoeien hier en daar een tak van de boom, maar de wortels blijven onaangeroerd...

 Het woord fundamentalisme betekent dat het terug gaat op het fundament; in dit geval op Mohammed en dus op de ware islam.
  
Islam is in een permanente staat van oorlog met ongelovigen/niet-moslims,al 1400 jaar, totdat het uiteindelijk over de gehele wereld zal heersen.Vrede in de islam bestaat enkel wanneer iedereen van de Dar-al-Harb (wereld der ongelovigen) zijn bekeerd – goedschiks of kwaadschiks – naar de Dar-al-Islam (de wereld van de islam). Islam is dus in een permanente staat van oorlog met de westerse ongelovigen totdat het uiteindelijk over de gehele wereld zal heersen. ...


'Het laatste waar ons land behoefte aan heeft, is dat Unia zelf zijn draagvlak onderuit haalt' 
De boerkini is geen achterpoortje om meer vrouwen naar het zwembad of het strand te krijgen, maar een sterk signaal van de verspreiding van het extreme islamisme in onze maatschappij. Het is merkwaardig, dat de vrouwen die hier in de jaren 60 succesvol tegen de katholieke kerk gestreden hebben voor seksuele en vestimentaire vrijheid, nu de genderapartheid, de seksuele onderdanigheid en de schaamtecultuur van de islam verdedigen...Er is geen vrije keuze voor hen die geklemd zitten tussen de hamer van een goddelijke dwingeland, die blijkbaar beschaamd is voor de helft van zijn schepping, en het aambeeld van een archaïsche discriminerende cultuur. Vrije keuze is inherent aan gelijkwaardigheid. In een religie waarin de vrouwen gereduceerd zijn tot zoontjesfabriek en aanstootgevend lustobject, is gendergelijkheid nog een vloek.Merkwaardig genoeg zijn sommige onderdrukte vrouwen nog de hardste verdedigers van de waarden die hen onderdrukken. Alsof een gevangene het recht opeist om opgesloten te mogen blijven..........
https://images1.persgroep.net/rcs/BiJJIIlWe6BpsFDNeMTVV95kcDA/diocontent/70311695/_crop/0/51/1593/900/_fitwidth/763?appId=e9b4e2a1869038ffcaf318a6d1463b0bJarenlang werd homoseksualiteit in de medische wereld gezien als een ziekte. Het werd gezien als een seksuele afwijking.In de jaren ’50 werd homoseksueel gedrag officieel erkend als zijnde een psychiatrische ziekte. Door hevige protesten en ophef vanuit de Amerikaanse politiek in 1973 werd homoseksualiteit echter niet langer gezien als ziekte en sindsdien wordt homoseksualiteit binnen de psychiatrie genegeerd....Dus,door hevige protesten en ophef vanuit de Amerikaanse politiekdat is niet meer?...Maar,homoseksualiteit kan worden genezen.Tijdens het jaarcongres van de Amerikaanse Vereniging voor de Psychiatrie (APA), in New Orleans, meldde psychiater Robert Spitzer dat sommige homo’s er met veel inspanning in slagen weer heteroseksueel te worden.De algemene consensus is dat seksuele oriëntatie onveranderlijk is,’ citeerde de New York Times Spitzer, werkzaam aan Columbia University in New York. `Maar het blijkt dat sommige mensen hun voorkeur wel degelijk kunnen veranderen.’...In zijn onderzoek interviewde Spitzer, via telefoongesprekken van ongeveer drie kwartier, tweehonderd ‘voormalige’ homoseksuelen — 147 mannen en 53 vrouwen. Zij waren geselecteerd nadat zij hadden verklaard meer dan vijf jaar geleden hun voorkeur met succes te hebben afgezworen. Met vragenlijsten probeerde de psychiater te controleren of homo-erotische gedachten, gevoelens of fantasieën waren achtergebleven.Negentig procent van de proefpersonen meldde ‘geen of nauwelijks’ last meer te ondervinden van zulke gevoelens. Bijna twintig procent — vooral vrouwen — zei zelfs geen enkele aandrang of fantasie meer te kennen. Zestig procent had, volgens de definitie van Spitzer, een ‘goed functionerend’ hetero-leven: een vaste relatie, ten minste een 7 voor de emotionele band met de partner, ten minste maandelijks bevredigende seks en tijdens die seks ‘zelden of nooit’ homo-erotische bijgedachten. `Deze zelfrapportages lijken grotendeels valide te zijn en niet het product van overdrijving, hersenspoeling of wishful thinking,’ meende Spitzer......

/////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

De islamitische verovering van India is waarschijnlijk het bloedigste verhaal in de geschiedenis der mensheid.In deze land alleen al zijn tussen de zestig en tachtig miljoen hindoes ter dood gebracht gedurende de eeuwen van invasies door islamitische legers.De grootste genocide tijdens mijn leven was waarschijnlijk die in Oost-Pakistan (1971, officieel 3 miljoen doden), een Jihad, die vooral de hindoe-minderheid viseerde.De lange lijst van doden, vervolgden, bannelingen en onder dwang bekeerde Joden en christenen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, loopt ook in de miljoenen.En vergeet niet de 1.5 miljoen Armeense christenen, die door de Turken werden gedood tijdens WW-I.…Volgens Bill Warner(directeur van het Center for the Study of Political Islam -CSPI) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam(”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)…

En als sommigen zeggen dat het christendom ook oorlogen heeft gevoerd in de vorm van de kruistochten, dan is het hoog tijd dat je dit weet: de enige motivatie van de kruistochten was de bloeddorst en gruwel van de Islam stoppen!.De kruistochten(na ruim 4 eeuwen van nederlaag op nederlaag, eindelijk terugsloegen) waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was.En zonder de kruistochten was heel het westen al eeuwenlang islamitisch....Jezus bereikt mensen door Zijn liefde,niet door mensen te onthoofden.Hij opdraagt zijn zwaard weg te doen. Dit leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid.Mohammed was vooral een krijgsheer, die ontzettend veel tegenstanders genadeloos over de kling heeft gejaagd.Volgens de biografieën van Mohammed, de meeste oorlogen die hij gevoerd heeft, geen defensieve, maar offensieve oorlogen, vaak tegen argeloze burgers...Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de Islam.Wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad en immigratie....De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar!Het zijn twee totaal verschillende werelden...
Islamisering is allang aan de gang!
 ..............................................................................................................................
Links en hun supporters zijn echt debiele eerste klas!...

Zijn alle moslims terroristen?Het antwoord is neen.De meeste Duitsers deelden het gedachtegoed van Hitler niet, maar ze deden wel wat hij zei,en 60 miljoen mensen werden vermoord! ...

https://i2.wp.com/www.barenakedislam.com/wp-content/uploads/2017/01/uk-jihadis_1.jpg


Atheïsme is bloeddorstiger en moordzuchtiger dan alle godsdiensten bij elkaar.De kruistochten, de inquisitie en de heksenvervolgingen hebben misschien 200.000 mensen het leven gekost. In vijf eeuwen. Dat getal valt in het niet bij de meer dan honderd miljoen die de Drie Geliefde Grote Atheïsten in de twintigste eeuw in een paar decennia er door hebben gejaagd....
 .......................................................................................................................  
Sve Vlade od dolaska DOS-a na vlast su bile samo veliki skupovi gramzivih ulicnih politicara koji sa svakim mogu uci u Vladu jer im programi stranaka ne predstavljaju ništa što se ne može pogaziti - ako je dobra pljacka na vidiku. Pljackanje države i naroda je prvi i fakticki jedini posao naših politicara, bilo da su opoziciji ili na vlasti...

 Srpska pseudo elita ćuti jer učestvuje u pljački i uništavanju Srbije. Neko je član stranke, neko je konsultant tajkuna, neko smatra da pobuna ne donosi nikakve koristi, neko se plaši da ga otkriju u korupciji, nekome je dobro i ne želi nikakve promene. Svako ima neke svoje interese. ..Za sve što nam se dešava nisu krivi ni Vatikan, ni CIA, ni zavera velikih sila, nisu krivi ni Slovenci, ni Hrvati, ni muslimani, niti šiptari, za sve što nam se dešava krivi smo mi sami. Krivi smo što smo podržavali i birali sopstvene djelate. Krivi smo što smo ćutali i pristajali da nas vode barabe, skotovi, politički ološ, prevaranti i neznalice posle 5 oktobra, kojima smo neizmerno verovali...Pljačku i uništavanju Srbije ovi sada na vlasti su samo nastavili...
 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Islam je imperijalistička ideologija upakovana u religiju
 
Islam nije religija mira. Islam je religija pokornosti.Islam znači pokornost,potčinjavanje,predaja...... 

Veliki islamski vođa Khomeini(govor 1981. na godišnjicu rođenja Muhameda): Kuran kaže: ubij, utamniči! Zašto se držite samo onih dijelova koji govore o milosti?“...Šta piše u Kuranu, napravih kraći izbor:...“Oni koji ne veruju/u Islam i proroka/, oni su najgora stvorenja”(Kuran -98: 6)Mržnja i neprijateljstvo će vladati među nama sve dok nebudemo verovali u jednog Allaha(Kuran-60:4)...Nevernici/nemuslimani su drvo za potpalu u paklu “-Kuran 72:15...Muhamed je Allahov poslanik, njegovi sljedbenici su strogi prema nevernicima/nemuslimanima, samilosni među sobom.(Kuran-48, 29)..."O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su u blizini vašoj i neka oni osjete vašu strogost! I znajte da je Allah na strani čestitih."(Kuran- 9, 123)...Borite se protiv onih kojima je data Knjiga, a koji ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet, ne smatraju zabranjenim ono što Allah i Njegov Poslanik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjeru - sve dok ne daju glavarinu poslušno i smjerno.(Kuran-9, 29)... Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakome prolazu dočekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je.(Kuran- 9, 5)...Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu. Reci: "Ratovanje u njemu je veliki grijeh; ali je nevjerovanje u Allaha i odvraćanje od Njegova puta i časnih mjesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih još veći grijeh kod Allaha.(Kuran-2, 217)...Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji.(Kuran-2, 216)...Ako ne budete u boj išli, On će vas na nesnosne muke staviti i drugim će vas narodom zamijeniti, a vi Mu nećete nimalo nauditi. A Allah sve može.(Kuran-9, 39) ...Vjernici koji se ne bore – osim onih koji su za borbu nesposobni – nisu jednaki onima koji se na Allahovu putu bore imecima svojim i životima svojim. One koji se budu borili ulažući imetke svoje i živote svoje, Allah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili, i On svima obećava lijepu nagradu. Allah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu.(Kuran-4. 95.) ...Kazna za one koji protiv Allaha i Poslanika Njegova vojuju i koji nered na Zemlji čine jeste: da budu ubijeni, ili razapeti, ili da im se unakrst ruke i noge odsijeku ili da se iz zemlje prognaju . To im je ponizenje na ovom svijetu, a na onom svijetu čeka ih patnja velika.(Kuran- 5. 33)... Muževi imaju prednost pred ženama za jedan stepen.(Kuran-2. 228.)...Žene vaše su njive vaše, i vi njivama vašim prilazite kako hoćete.(Kuran- 2,223)...Ko god bi se odrekao svoga verovanja (Islama), javno ili tajno, nađite ga i ubijte ga, gde god da ga nađete, kao i svakog drugog nevernika“(Kuran- 4: 88) ...Dame i gospodo:pa šta je sve ovo?Jesu li ovi citati Božja volja?KAKVA JE TO RELIGIJA, KOJA PRISILJAVA MUSLIMANE DA UBIJAJU I  MRZE LJUDE,SAMO ZATO ŠTO NISU MUSLIMANI?. ..LUDILO!...

Isus kaže da se pravi Božiji prorok poznaje po svojim djelima.Logično da je tako, jer svako može slagati i obmanuti, ali djela govore o svemu.Isus je istinski prorok jer su ga pratila dobra djela.Muhamedov život je protkan nasiljem, ubijanjem, pljaćkanjem, kažnjavanjem, ratovanjem, robovlasništvom, mnogoženstvom.Ovo se sve može naći u Islamskim vjerskim tekstovima.Mnogi muslimani ne mogu da shvate, da se vjera ne svodi na klanjanje pet puta dnevno, niti se svodi na mržnju,borbu i ubijanje onih koji vjeruju drugačije. Istinska vjera se temelji na ljubavi,nenasilju i saosječanju sa svim ljudima, bez obzira kojoj vjeri žele da pripadaju.....
"Nemam nikakvih problema sa Muhamedom i Kuranom dok oni ostaju u sedmom veku, problem je međutim da oni ne ostaju u sedmom veku, već ih različite islamističke grupacije stalno dovode sveže i pune energije u 21. vek", izjavljuje egipatsko-nemački politikolog Hamed Abdel-Samad.......U Londonu je skrivena kamera u džamiji uočila sledeće: 1.) Šta se radi sa nevernicima? "Ubijemo ih" 2.) Šta se radi sa onima sto su izdali islam i presli u drugu veru "Ubijemo ih!" 3.) Šta radimo sa onima koji ne veruju u nijednog boga? "Ubijemo ih" 4.) Kako se ponašamo prema ostalima u zemljama gde islam nije još u većini? "Pravimo se da smo ljubazni, dok ne dodje islamska država u kojoj ih nateramo da prihvate islam ili ih šta? ... UBIJEMO!"...

 Za rat u BiH je kriv Alija Izetbegović. Svi su 1992. potpisali Kutiljerov plan, ali Izetbegović je po povratku u Sarajevo odbio sporazum. Mesec dana kasnije rat je buktao širom zemlje.Prve žrtve u BiH su bili Srbi, koje su ubili muslimani,sada bošnjaci, što je među Srbima jačalo uverenje o nužnosti organizovanja.Muslimanska i hrvatska strana zalagala se za izdvajanje iz Jugoslavije na neustavan način, a srpska strana za poštovanje Ustava i iznalaženje kompromisa. Za odluku o izlasku BiH iz Jugoslavije bila je potrebna dvotrećinska parlamentarna većina, koju zagovornici suverene BiH nisu imali zbog protivljenja Srba.Bivši visoki funkcioner Stranke demokratske akcije Muhamed Čengić tvrdi da je referendum o nezavisnosti, koji je održan 1. marta 1992. godine, odveo BiH u rat...Alija Izetbegović je radio na sprovođenju svoje Islamske deklaracije, u kojoj je pisao o tome da muslimani tamo gde su većina, trebaju uvesti svoju vlast i šerijatsko pravo, a biti mirni dok ne postanu većina.U Izetbegovićevoj Islamskoj deklaraciji jasno stoji, da muslimani ne mogu da žive zajedno sa nemuslimanima u istoj političkoj zajednici, tj. državi – drugim rečima, u muslimanskoj državi nema mesta za nemuslimane,a to Kuran ne dozvoljava(”Mi vas odbacujemo,neprijateljstvo i mržnja među nama je nastanjena, sem ako ne verujete jedino u Alaha “-Kuran 60: 5...„Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike/nemuslimane/ kad ima vjernika; a onoga ko to čini – Alah neće štititi.“-Kuran 3:28)...Islam nije samo versko učenje, već sveobuhvatno uputstvo za život i odbacuje demokratske principe odvajanja države i religije, narodnog suvereniteta, verskog i seksualnog samoodređenja, rodne jednakosti i fundamentalnog prava na fizički integritet.Nevernike(nemuslimane) zovu Kafiri,a to je izrazito diskriminatorski termin, jer po islamskoj ideologiji oni mogu biti samo građani drugog reda u političkoj i svakoj drugoj potčinjenosti islamu.Oni koji drže duge govore o tome kako islam pridaje pažnju ženama su također važan dio problema kada ne žele priznati neistinitost nekih takozvanih hadisa, koji iznose navode poput onih da su “žene nepotpuna bića,” ili: “radite suprotno od onog što žene rade,” ili: “najveći dio džehennema je ispunjen ženama.” …"Žene vaše su njive vaše, i vi njivama vašim prilazite kako hoćete."(Kuran- 2,223)… 

Nedajte da vas lažu:Islam nije religija mira,nego nasilja!Milioni muškaraca, žena i djece, ubijeni su za 1400 godina pod krvavom zastavom ISLAMA i još uvek se ubijaju.Za muslimane mir dolazi tek kroz podčinjenost ISLAMU. Kada oni govore o miru, misle na podčinjenost njihovoj religiji/ideologiji.Dakle,tek kad celi svet bude podčinjen ISLAMU,onda tek nastaje trajni mir/ustvari pakao!...Znaju li oni,da se vjera ne svodi na mržnju,borbu i ubijanje onih koji vjeruju drugaćije(“Oni koji ne veruju/u Islam i proroka/, oni su najgora stvorenja”-Kuran 98: 6....Nevernici/nemuslimani su drvo za potpalu u paklu “-Kuran 72:15)...Istinska vera se zasniva na ljubavi, nenasilju i saosećanju sa svim ljudima, bez obzira kojoj veri žele da pripadaju, kao što čitamo u Svetome Pismu/Bibliji...Alija je nekada bio i aktivan u muslimanskim "humanitarnim" udruženjima kao član panislamističke organizacije "Mladi muslimani" i to pronacističke frakcije koja je podržavala SS-ovu Handžar-diviziju i ustašku NDH, zbog čega 1946. biva osuđen na tri godine robije.Alija nikad nije krio svoje korene i u nekim njegovim ličnim dokumentima, koje je svojeručno popunjvao, stoji da je “Srbin muhamedanske veroispovesti”....Danas Bakir Izetbegović/kao i muslimani/bošnjaci/ želi da realizuje šerijatsku državu, što je zagovarao i njegov otac Alija(“Ko god bi se odrekao svoga verovanja (Islama), javno ili tajno, nađite ga i ubijte ga, gde god da ga nađete, kao i svakog drugog nevernika”-Kuran 4: 88) .Zašto su muslimani, a sada Bošnjaci izabrali baš ime Bošnjaci, nije teško pogoditi, a nije teško ni u nazivu jezika koji su odabrali (bosanski, koji nikada nije postojao!) prepoznati njihovu težnju ka unitarnoj BiH….. 

Islam(više ideologija,nego religija) svet deli na dve sfere: dar el salam – kuću mira, i dar el harb –kuću rata. Kuća mira uključuje nacije i teritorije koje su pod kontrolom muslimana i na kojima vlada šerijat, islamsko zakonodavstvo. Kuća rata podrazumeva sve nacije i teritorije koje nisu pod kontrolom muslimana i koje su van domašaja šerijata.Sukob između dve „kuće” biće konstantan i vremenski neograničen sve dok se kuća rata ne pretvori u kuću mira, dok Alah ne ovlada svim ljudima i zemljama, dok se ne uspostavi jedinstvena islamska država, poznata kao kalifat. Islamski kalifat je obaveza koja se izvodi iz Kurana i ne ostvaruje se izborima već borbom.Evropa se nalazi u kući rata-dar el harbu i treba brzo da bude priključena u dar el salam.Ne zaboravimo da je ISLAM već dva puta u prošlosti,pokušao osvojiti Europu.Zahvaljujuci krstaškim ratovima,Evropa se dva puta uspela odbraniti od najezde ISLAMA!..Islam je uvek u ratu(već 1400 godina!), čak i onda kad prikazuje nasmijano lice.Cilj njegovog ratovanja je istrebljenje hrišćanstva i drugih religija.To je borba do smrti! …Sigurno je kako mnogi muslimani žele mir(koji ne čitaju Kuran), no ne možemo čitati Kuran i praviti se kako je riječ o knjizi usmjerenoj miru. Ista je stvar i sa Sunom, zbirkom Muhamedovih govora i djela...https://www.youtube.com/watch?v=04d8mzfQmyc#t=33Napad u NiciLjudi nastavljaju živjeti i putovati nakon terorističkih napadaLondon
 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 Bez NATO država ne bi postojao Međunarodni sud pravde, niti bi postojao Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. NATO zemlje su na čelu zemalja koje su osnovale ovaj tribunal,a ne UN kao što se misli.Rokfeler,Soroš i islamske zemlje finansiraju ovaj tribunal.A ko plaća trubače, naravno, bira muziku....////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Da vidimo ko je hapsio Jevreje - Nedić ili Nemci?...Da li je Milan Nedić/učesnik oba balkanska rata/, predsednik srpske vlade pod nemačkom okupacijom i u Drugom svetskom ratu, isto što Peten u Francuskoj, Vidkun Kvisling u Norveškoj ili Ante Pavelić u Hrvatsku?NIJE!....Nedić nije dobrovoljno i sa oduševljenjem prihvatio mesto predsednika vlade niti je sa cvećem sačekao Nemce kao oslobodioce, niti je bio peta kolona.On se tek posle Aprilskog rata i razaranja zemlje i velike opšte i lične tragedije u uslovima surovih nemačkih odmazdi i ucena prihvatio da sedne u "vruću" stolicu.... Nedić nije imao ingerenciju ni nad jednim jedinim logorom.Nedićeva vlast nije bila uperena protiv Jevreja i Roma, već u prvom redu protiv komunista i ravnogoraca/četnika, koje je smatrao uzrokom zločina koje su nemačke vlasti činile nad srpskim civilnim stanovništvom.Suočen sa stradanjima hiljada nedužnih Srba,Milan Nedić se prihvatio uloge da spase nedužne, usmeravaju talas odmazde na one, za koje je on verovao da su "krivi"/dakle,komunisti i ravnogorci!..Nedićeve i Ljotićeve snage su pored komunista progonile i pristalice Ravnogorskog pokreta otpora sve do pred kraj rata.... Dakle niti je Nedić odredio kvotu za represalije, niti je on naredio streljanja, niti je ikoga streljao.Posleratne vlasti sudile i osudile odgovorne za progon Jevreja, a Nedić se nije našao na tom spisku...Istina je da je gotovo šest stotina hiljada ljudi prešlo u Srbiju(koji bi najverovatnije skončali u logorima NDH,a od toga više od 80 hiljada dece!), strahujući od ustaškog terora i da je Milan Nedić ovim ljudima pomogao. Sve te jadne izbeglice našle su utočište u srpskim porodicama, koje su ih prihvatile i sa njima četiri godine delile dobro i zlo. Hleb i so. On je urgirao da se iz logora na Banjici deca razmeste po kućama Beograđana...Bez njega bi Srbija bila rasparčana na bugarski, šiptarski, mađarski i NDH deo posle čega Srba verovatno više ne bi bilo...Srpski vojnici se nisu borili na strani nemačke pod Staljingradom kao hrvati........
 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////............Happy Sunday ! / Ostrog monastery, Montenegro | by Frans.Sellies

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Tuđman sebe još 1989. je  opisao ovako: "Ja sam hrvatski čovjek, marksist, revolucionar i povjesničar". Do svog kraja je bio protivnik uklanjanja naziva Trga maršala Tita iz centra Zagreba,govorio je da je njegova politika bila bliska onima koji su u Drugom svetskom ratu ginuli s parolom: "Živjela sovjetska Hrvatska"....
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Srpska pravoslavna crkva sistemski je postavljena na principima održanja vere. To je dominantno u pravoslavlju. Katoličanstvo je pre svega sistem državne i poslovne delatnosti, to je najveća, najuticajnija i najbogatija firma na svetu. Vera je u katoličanstvu nije nukleus postojanja, srce svega, već sredstvo za manipulaciju. Katolička crkva ima sistem osvajanja prostora drugih religijskih zajednica, misonarska područja u koja ubacuje ljude i ogromna sredstva. Toga u pravoslavlju nema....Ne zaboravimo da je Fanjo Tuđman/komunistički general,koji je na Blajburgu ubijao hrvate ko pse/ odbio 1991. apele zapovjednika obrane Vukovara Mile Dedakovića Jastreba, da omogući evakuaciju civilnih stanovnika, uključujući i veliki broj djece/2000!/....Toliko o domovinskom ratu......
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Davno su pametniji od mene rekli da Bosna nije moguća kao država, posebno kao jedinstvena, centralizovana država. To je duboko podeljena zemlja, rasečena verskim mačevima.Sredinom 15. veka, tačnije 1463. godine, u Bosnu i Hercegovinu provaljuje silna vojska Osmanlija, donosi nove adete i novu veru. Nalet i osvajanje kratko su trajali, sve je okončano smaknućem vladara Bosne, despota srpskog Stefana Tomaševića....

Novi muslimani, u ogromnoj većini verski preobraćeni Srbi, u datim okolnostima, traže i nalaze bolji život, okićen povlasticama, ali i strašnom unutrašnjom mukom da se novim svetovnim i verskim poglavarima stalno i otvoreno dokazuju netrpeljivošću, mržnjom i na kraju zločinom nad do juče najbližom rodbinom, kumovima, komšijama. Te godine pretvaraju se u vekove u kojima nastaje i do danas živi nešto što bismo mogli da nazovemo begovski pogled. To je ono nekada samo cinično, češće potpuno otvoreno, neprikriveno omalovažavanje kaura, raje... Srba. Posmatranje istih kao niže vrste, manje vrednog dela društva.Tako se nova svest, nastala dolaskom nove vere, ugnezdila kod starih a tuđih ognjišta, isterujući otuda domaćina, zauzimajući njegovo mesto i dajući mu do znanja da to više nije ni njegovo ognjište ni njegova zemlja. Iz te i takve svesti, evo već više od stotinu godina, intenzivno poslednje tri decenije, Srbi u Bosni i Hercegovini svakoga dana dobijaju poruke, opomene i pretnje da se primire, ćute i žive imajući na umu da je Bosna zemlja muslimana, a da su Srbi, pravoslavci, kauri, tu samo gosti.....

U Skupštini BiH, Hrvati i muslimani donose memorandum u kome jasno kažu da će Bosnu otcepiti od SFRJ i da će sa sobom povesti Srbe kao nacionalnu manjinu i time objavljuju Srbima rat......BIH i nije država nego,,ZAJEDNICA DVA ENTITETA,,bez bilo koga federativnog dijela,,entiteta,,ona automatski prestaje da postoji kao zajednica.Trenutno je na silu održava medjunarodna zajednica........Oni koji se stalno pozivaju na “međunarodno priznatu državu BiH” žele da prikriju da ta država u stvari nema unutrašnje priznanje od strane njenih sopstvenih građana i da opstaje samo zahvaljujući pritisku spoljnog faktora.Ovakvu BiH, kakva jeste, održava isključivo Zapad i njegova volja....Već duže vreme se na račun Republike Srpske čuju optužbe da je ona „genocidna tvorevina“. Te optužbe dolaze kako od pojedinaca i grupa unutar federacije Bosne i Hercegovine (prvenstveno bošnjačkih), tako i nekih unutar Srbije. One se uglavnom tiču tvrdnji da je RS nastala na „srebreničkom genocidu“, kao i da je rezultat građanskog rata, etničkog čišćenja i „velikosrpske agresije“. Naravno, onda bi moglo da se postavi pitanje kako su nastale savremena republika Hrvatska, pa i moderna država Turska, koju bošnjačka strana uzima kao svog zaštitnika. „Genocidna“ logika koja se primenjuje na RS sasvim lepo se može primeniti na federaciju BiH.Već duže vreme, kad god se spomene rat u BiH, spominju se kao ključni događaji opsada Sarajeva i Srebrenički masakr. Zašto se ne spominje opsada i razaranje Mostara ili masakr u Lašvanskoj dolini (za razliku od Srebrenice, ovde su likvidirane žene i deca)?U Cazinskoj Krajini najviše zločina počinio nad Bošnjacima iz Abdićeve autonomije Atif Dudaković, tj. nad sopstvenim narodom i postoje snimci u kojima lično naređuje zločine. Naravno, ni o ovom nema reči.Zašto ove događaje ne spominje bošnjačka strana, kad su i u njima stradali Bošnjaci u ogromnoj količini? Ti događaji, po svojoj destruktivnosti i surovosti, svakako mogu da stanu rame uz rame sa onima opisanim gore. Kako to da su razaranje Mostara, Travnički masakr, masakr u Ahmićima i sl. pali u zaborav kod Bošnjaka, a opsada Sarajeva i Srebrenica nisu? Možda zato što u tim događajima nisu učestvovali Srbi?Takođe ne treba zaboraviti, da su u centralnoj Bosni vodili međusobni rat i Hrvati. Naime, u ratnom sukobu su bili neo-nacistička hrvatska ustaška paravojska HOS, koja je sarađivala sa vlastima u Sarajevu i HVO,koji je ratovao sa istim. Uprkos tome što su vodile prilično krvav međusobni sukob, bošnjačka i hrvatska strana se mire 1994, pod pritiskom SAD, kada se stvara današnja federacija BiH.Očigledno da je taj „savez“ imao za cilj okretanje protiv bosanskih i krajiških Srba, radi njihovog pokoravanja ili uništenja.Jasno je da na srpskoj strani nije postojala genocidna namera prema Bošnjacima kao grupi. To se vidi i iz vojne saradnje bosanskih Srba sa umerenijim bošnjačkim vođama, kao i iz samog Srebreničkog slučaja, gde su snage VRS omogućile evakuaciju bošnjačkih žena i dece, koji su deo naroda koje oni navodno pokušavaju da istrebe.Sa obzirom da je federacija BiH podjednako rezultat rata, ubijanja i etničkog čišćenja, kao i Republika Srpska, onda ista logika koju vlasti federacije primenjuju na RS može da se primeni i na nju samu. Treba uzeti u obzir činjenicu, da u samoj federaciji postoji velika segragacija između etničkih grupa, da u Mostaru (na primer) postoji aparthejd između Hrvata i Bošnjaka, dok su se iz „multietničkog“ Sarajeva iselili Srbi. Takođe, treba uzeti u obzir da je ovde reč o gradovima, koji su po definiciji mesta veće tolerancije. Dakle, ako je takva situacija u velikim gradovima, kakva je tek u unutrašnjosti?

U Siriji i Iraku trenutno je na obuci 80 tinejdžera iz Bosne 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Između Bagdada, Damaska,Tel Aviva, Mogadišua, Bruxellesa, Nice, Pariza i Orlanda proteže se zajednička kobna nit koju odbijamo prepoznati i imenovati. Nazvati to apstraktnim terminom kao što je terorizam, bez definiranja ideologije koja ga inspirira, ne znači apsolutno ništa.


 Republika Srpska, samim svojim postojanjem u BiH, predstavlja neislamski i samim tim „kaurski“ entitet, koji nije pod potpunom kontrolom muslimana. Stoga bošnjačkoj strani smeta bilo kakva autonomija, koja nije pod njihovom potpunom kontrolom, jer kao što je rekao Izetbegović: ne može biti mira između islamskih i neislamskih institucija”.Danas Bakir Izetbegović nastavlja fašističku politiku svog oca i želi da stvori unitarnu Bosnu, Bosnu bez Srba i Hrvata....Muslimani/Bošnjaci prema svojim vjersko-civilizacijskim imperativima su dužni, tamo gdje čine većinsku populaciju, stvoriti takvu državnu organizaciju, koja je bazirana na islamu i koja ne tolerira nijednu drugu vjersku i političku opciju....Zašto su muslimani,a sada Bošnjaci izabrali baš ime Bošnjaci, nije teško pogoditi, a nije teško ni u nazivu jezika koji su odabrali (bosanski,koji nikada nije postojao!) prepoznati njihovu težnju ka unitarnoj BiH....

Povlačenjem svog potpisa sa Lisabonskog sporazuma (na nagovor Amerikanaca), 1992. god, Izetbegović uzrokuje građanski rat u BiH....Tokom rata Srbi su bili u savezu sa Bošnjacima i bošnjačkom autonomijom okupljenom oko Fikreta Abdića, koja je postojala kao posebna strana u ratu. Ta ista strana je bila prijateljska i sa Hrvatima. Sa druge strane, Bošnjaci okupljeni oko Alije Izetbegovića su vodili rat kako protiv bosanskih Srba, tako i protiv bosanskih Hrvata, ali i protiv Bošnjaka iz zapadne Bosne. Sama činjenica da je Izetbegovićev režim, pored etničkog sukoba sa Srbima i Hrvatima, takođe ratovao sa sopstvenim narodom ukazuje na to o kakvom se režimu radilo.......

....Bivši državni sekretar SAD Henri Kisindžer rekao je da BiH kao veštačku tvorevinu treba podeliti na tri nezavisne države,u kojoj su tri naroda primorana da žive zajedno.Bosna je administrativna jedinica koja se sastoji od Srba, Hrvata i Bošnjaka, veštački stvorena u bivšoj Jugoslaviji, koju su zapadne sile glupo priznale kao državu” – rekao je Kisindžer. “......

Turci su potcenjivali i ismejavali muslimane nazivajući ih Bošnjacima, što u doslovnom prevodu znači praznoglav, glup, tvrdoglav...

Budući da svi naučni dokazi upućuju na činjenicu da je svemir imao početak ( 'veliki prasak'), a sve što ima početak mora imati uzrok i prema tome, svemir je imao uzrok i nije večan. Budući da su jedina dva izvora večnosti večni svemir i večni Stvoritelj, jedini je logični zaključak da Bog postoji.

..
 ....MASNO PLAĆENI Darko Babalj, Slavko Vučurević, Mladen Bosić, Dragan Čavić, Obren Petrović ... 

Srbija treba da okrene leđa Zapadu, i da se posveti Bogu, jedino nas on voli!......Hvatamo mrvice sa nemačkog i američkog stola. A oni nam se smeju. Jedino nas Bog voli, a mi to ne vidimo.
...http://www.barenakedislam.com/wp-content/uploads/2015/07/Sharia-For-The-Netherlands-e1436211123744.jpghttp://3.bp.blogspot.com/-XaWuJIdugm0/Vew5SIJj3KI/AAAAAAAADB4/bb58FMrnlYQ/s1600/Migrant%2Binvasion%2Bof%2BEurope.jpg

Francuski istoričar Edmond Paris je napisao u svojoj knjizi Genocid u satelitskoj Hrvatskoj da »najveći genocid u Drugom svetskom ratu, proporcionalno veličini populacije, nije načinjen u nacističkoj Nemačkoj, već u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, koju su nacisti stvorili. Tamo je, od 1941. do 1945. godine, 750.000 Srba, 60.000 Jevreja i 26.000 Cigana – ljudi, žena i dece – pobijeno u gigantskom Holokaustu. Još milion ljudi, uglavnom Srba, pobijeno je u drugim delovima Jugoslavije u Drugom svetskom ratu«…


Predsednik SAD, Teodor F. Ruzvelt je 1944. g., dakle još pre završetka rata izjavio, da su Hrvati divlje životinje i da nemaju pravo da nakon rata žive u bilo kakvoj svojoj nacionalnoj državi, već u rezervatima i to pod prismotrom međunarodne zajednice.Engleski publicista Bertrand Rasel napisao je knjigu "Jasenovački zločini" u kojoj je rekao da su se u njemu dešavali "najsvirepiji zločini koje ikada čovečanstvo zabeležilo". ...

...........................oluja, sremska raca 1 jpgČuvenom koljaču Žilu Frkoviću, klonule su ruke posle susreta sa Vukašinom iz Klepaca. U krvavom takmičenju Pero Brzića zaklao 1.350 ljudi za nekoliko sati....Vedrana Rudan:"Hrvati su bića koja su se u svojoj istoriji uvek najprijatnije osećala u moćnoj tuđoj guzici. Austrijskoj, italijanskoj, mađarskoj, nemačkoj, američkoj a posebno u EU guzičetini. Bar tako govore.".......Franjo Josip I .: Hrvati su bića koja su se u svojoj istoriji uvek najprijatnije osećala u moćnoj tuđoj guzici. Austrijskoj, italijanskoj, mađarskoj, nemačkoj, američkoj a posebno u EU guzičetini. Bar tako govoreHrvati nikada u istoriji nisu imali vladara koji je govorio njihovim jezikom."

Franjo Josip I .: "Hrvati, to su dronjci."

Adolf Hitler: "Hrvati su izmet ljudskog roda."

Karl Marks: "Od svih naroda na Zemlji, Hrvati su najgrozniji."

Theodore Roosevelt: "Hrvate treba staviti pod starateljstvo."....
Nijedna životinja, čak i one krvoločne, ne mogu se uporediti sa pripadnicima lјudskog roda koji postanu krvoloci. Životinje uglavnom ubijaju da bi se hranile ili odbranile, dok pripadnici lјudskog roda vekovima izmišlјaju nova zastrašujuća sredstva i nove surove načine ubijanja, istreblјivanja dojučerašnjih sunarodnika, komšija....Evropa je još u prvoj polovini 17.-og stoleća skovala krilaticu-prokletnicu koja glasi: „Sačuvaj nas Bože kuge, gladi i Hrvata!” Ovaj sramni beleg za čitavu jednu naciju isplivao je na evropsku površinu za vreme Tridesetogodišnjeg rata 1618.-1648. godine.Evropsko zgražavanje na Hrvate i njihova nedela ostao je i u dokumentovano-pisanoj formi na katedrali u istočnonemačkog gradu Magdeburgu koji je za vreme Tridesetogodišnjeg rata bio prvi evropski grad koji je osetio na svojoj koži i ulicama sadističko biće Hrvata koje će doći do punog izražaja u Jasenovcu i ostalim stratištima za vreme Drugog svetskog rata.Ostalo je zabeleženo i jedno svedočanstvo o hrvatskim zverstvima iz vremena Tridesetogodišnjeg rata u kome su Hrvati/konjušari/ služili svoje bečke katoličke gospodare i to od strane jednog švedskog generala koji je zabeležio da su Šveđani našli u hrvatskom vojnom logoru glave beba nabijene na kočeve. Ovu tradiciju su Hrvati nastavili sve do danas... . .Hrvatska je bila i ostala jedina zemlja na svetu koja je izmislila i organizovala koncentracione logore za istrebljenje dece. Način na koji su ustaše mučile i ubijale Srbe ljudski um ne može ni da zamisli .Hrvati su bili jedini narod na svetu koji je svoje žrtve prvo životinjski mučio – teško i dugo, bez hrane i vode, vadeći im oči i odsecajući delove tela, pa ih usmrćivali prebijanjem, klanjem, udaranjem maljem u lobanju, bacanjem živih u grotlo peći, kuvanjem sapuna od žrtava, zatrpavanjem živih u nasipe i grobove, vađenjem nerođene dece iz utrobe majki ( slučaj Mileve Božinović iz Stabanđe )…i na druge svirepe načine.Nemački oficir Glez Von Horstenau je 14. juna 1941. godine zapisao: “Na životinjski način oni su ubijali čak i nerođenu decu… mnoge žene i deca ležali su na kamenju… goli skeleti… komandant logora Jasenovac je divlja životinja…”.....Karl Barc, je u svom delu „Četiri druga“ napisao: „Hrvati nemaju ama baš ni jednu vojničku i ljudsku vrlinu. Oni su samo razbojnici, pljačkaši i ubice, dok fizički predstavljaju nečista i smrdljiva lica“. Tada je došlo do izreke „Sačuvaj nas Bože kuge i Hrvata“....U Londonu je 1638.godine štampana brošura "Žal za Nemačkom"(The lamentations or Germany by Philip Vincent,1638) koja je opisala užase "tridesetogodišnjeg" verskog rata izmedju katolika i protestanata u Severnoj Evropi 1618-1648. godine.U brošuri je sadržana ilustracija "Hrvati kolju decu" i od tada postoji izreka : "Bože,spasi nas kolere,gladi i Hrvata"..

///////////////// 
Birajte Srbi, život ili smrt, čast ili sramotu, svetlost ili tamu, pravdu ili nepravdu, Boga ili đavola birajte! Od tog izbora zavisila vam je sva vaša prošlost, od toga zavisiće i sva vaša budućnost.
 /////////////////////////
Srbijo najdraža, i zvanično su te dovukli do dna. Nisi ti mogla sama pasti bez naše pomoći. Ako je iko pomogao u padu Srbije, pomogli smo mi - Srbi.Odoše ti ljudi Srbijo! Odoše ti deca! Ko će ostati, Srbijo? Ostaće ti pantljičare, kvazidemokrate, izdajnici, mutivode, satrapi i tuđi poslušnici! Nijedan čovek ti neće ostati, Srbijo!.............................................Procjenjuje se da je za Srebrenicu u poslijeratnim godinama bilo namjenjeno gotovo dvije milijarde KM, ali najmanje koristi od tog novca su imali "obični" Srebreničani, bilo da su Bošnjaci ili Srbi.većina tog novca završila u privatnim džepovima i to uglavnom bošnjačkih političara, pa otuda i pojedine ocjene da je i to jedan od razloga zašto Bošnjacima ne odgovara Srbin za načelnika opštine.Gotovo je javna tajna da je taj novac završio u Sarajevu, Tuzli i Vogošći i da nije došao do bošnjačkog naroda u Srebrenici. ......
https://i1.wp.com/www.star.gr/publishingimages/2015/12/301215104151_1369.jpg

 
Jedan od najvećih svetskih naučnika na polju teorijske fizike, doktor Mičio Kaku, nedavno je izjavio da su teorijske čestice zapravo dokaz da je univerzum kreirala viša inteligencija.Nakon što je analizirao ponašanje subatomskih čestica koje se kreću brzinom većom od brzine svetlosti i koje imaju sposobnost da “odlepe” prostor i materiju, Kaku je zaključio da univerzumom upravljaju zakoni i principi koje je jedino moglo da kreira neko inteligentno biće....
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
U vreme kralja Milutina ( 1282 do 1321. ) na srpskom dvoru jelo se zlatnim viljuškama i kašikama , a u Evropi je viljuška prvi put uvedena u : XVI veku , u vreme Henrika III i to je doživljeno kao izuzetan događaj .....

 .........https://www.youtube.com/watch?v=u_NHcuMfi30http://cdn2.img.sputniknews.com/images/102631/64/1026316403.jpg../////////////
 HAG:
Glavni cilj Haškog tribunala jeste da okrivi suprotnu stranu, tj. onu protiv koje je NATO ratovao i protiv koje su se borili Zapadni političari: Klinton i ostala gamad.Nakon što Međunarodni sud optuži Srbe, po Međunarodnom pravu više nikada u budućnosti niko neće moći da pokrene sudski proces protiv Amerike i NATO-a, u cilju traženja ratne odštete ili bar moralne satisfakcije.Po međunarodnom pravu, ako se za jednu stranu dokaže a je kriva, druga se automatski oslobađa i ne može joj se suditi. Naravno, ovdje se nije radilo samo o "ljubavi prema muslimanima", nego i o vlastitoj koži jer da je kojim slučajem haški sud proglasio muslimane za krivce rata u Bosni, onda bi i Amerikanci automatski bili krivi - ako ništa, ono bar moralno. ...Jedan od sudija u haškom tribunalu, Frederik Harhof, napisao je pismo u kome se obratio svojim kolegama rečima: “haški sud ne deli pravdu, već provodi političke odluke.U svom dramatičnom pismu danski sudija ističe da su haške sudije prisiljene da svesno puštaju ratne zločince na slobodu.Monstrum Naser Orić nije mogao biti osuđen od Haškog tribunala, jer bi javnom mnjenju u svetu bilo jasno da je zločin nad muslimanima,a sada Bošnjacima, u julu 1995. godine predstavljao osvetu zbog prethodnih zlodela Orićevih snaga nad srpskim civilima.Sav taj haški cirkus ima samo jedan cilj - da pokaže svijetu i bjelosvjetskim političarima, da ako ne budu radili onako kao što im to Bijela kuća zapovjeda, onda će završiti poput srpskih političara.…  

Da nije bilo zločina nad Srbima oko Srebrenice, danas ne bi bilo ni groblja u Potočarima...Srebrenica je najveća politička prevara u prošlom vijeku. U njoj je pobijeno između 900 i 1500 muslimana, uglavnom krvnika i ratnih zločinaca koje su stanovnici okolnih sela Srebrenice prepoznali kao ubice i zločince...Ne zaboravimo,kako tvrdi Ibran Mustafić, da je između 500 i 1.000 muslimana/Bošnjaka iz Srebrenice ubijeno od strane Nasera Orića i svojih sunarodnika tokom proboja ka Tuzli, jula 1995....Srebrenica je najveća politička prevara u prošlom vijeku. U njoj je pobijeno između 900 i 1500 muslimana, uglavnom krvnika i ratnih zločinaca koje su stanovnici okolnih sela prepoznali kao ubice i zločince..... 
 SREBRENICA:
Stvarni genocid u Srebrenici bio je brutalno masovno ubistvo Srba, uz korišćenje sekira, noževa, bodeža, kovačkih čekića, gvozdenih šipki, bacača plamena,eksploziva i nabijanje na kolac – ostatak uspomene na otomansku okupaciju. UBIJANO JE SVE ODREDA!Od 1992. do 1995, dakle – pre masakra u Srebrenici, više od hiljadu srpskih civila pobijeno je na ZVERSKI način od strane Nasera Orića i njegovih koljača.Smrt dečaka Slobodana Stojanovića (11 ) u Srebrenici pokazala je koliko se mrzelo sve srpsko.On je pronađen sa šest izbijenih zuba gornje vilice i sa razrezanim trbuhom u obliku krsta, a ruke su mu do lakata bile odsečene.On se vratio u selo da uzme svog psa kojeg je zaboravio, kad su bežali od koljaća Nasera Orića.Vidoje Lazić je razapet na krst, Dimitrić Mileva isečena na komade, Rade Kukolj, ispečen na ražnju.Najmlađa žrtva Orićevih zlotvora je Vladimir Gajić,koji je imao  samo četiri godine, Novica Bogićević četrnaest,a među žrtvama su i stariji: Risto Popović 73 godine,Vladimir Stojanović od 78, a najstarija žrtva Mara Božić imala je 84 godine.Drago Mitrović iz Podravanja kod Srebrenice kao dečak je čudom preživeo ustaško klanje. Pola veka kasnije, duž starih ožiljaka na vratu, potomak krvnika mu je odrubio glavu: ”Preživeo si 1941, sada sigurno nećeš!”...Da nije bilo zločina nad Srbima oko Srebrenice, danas ne bi bilo ni groblja u Potočarima!.…...   

/////////////////////////////////////////////////////////////////

Svi lingvisti tvrde, da su bosanski i sprski jezik različiti samo po imenu! Da bi dva jezika bili posebni jezici, oni moraju biti različiti po lingvističkim kriterijumima.To nije slučaj sa "bosanskim jezikom" kada se posmatra u odnosu na srpski, jer i svi bošnjački lingvisti tvrde da su "bosanski" i srpski jezik različiti samo po imenu, ali da je prema lingvističkim kriterijumima riječ o istom jeziku......U pojedinim pokrajinama Nemačke jezik se toliko razlikuje, a da pritom nikome ne pada na pamet da lokalne dijalekte proglašava posebnim jezicima. Čak ni Austrijanci za svoj jezik ne kažu da je austrijski, već nemački, bez obzira na evidentne razlike....Da bi "bosanski" zaista bio lingvistički poseban, a ne samo preimenovani srpski jezik, on bi se, između ostalog, bar 20 odsto morao razlikovati od srpskog. To znači da bi morala da postoji komunikativna prepreka u sporazumevanju sa govornicima srpskog jezika. Naučno gledano, "bosanski" je zaista jezik kome su više podobni kriterijumi vica, humora, pa čak i sarkazma, nego kriterijumi lingvistike kao ozbiljne nauke.... Da takozvani bosanski jezik nikako nije jezik različit od srpskog, možda najbolje pokazuje najveći muslimanski lingvista Midhat Riđanović u svojoj najnovijoj knjizi. U poglavlju "Kako nas je Fata obrukala u susednoj državi" analizira, kako sam kaže, "bezočan slučaj plagijata" Fatime Pelesić Muminović, koja je pod imenom "bosanskog jezika" objavila doslovce prepisan jedan beogradski udžbenik srpskog jezika za strance, a to recenzijom odobrio najznačajniji ideolog "bosanskog jezika" profesor Senahid Halilović?! Zar to nije najbolja praktična potvrda da je "bosanski" samo preimenovani srpski jezik!/ha,ha.....Da je svest o pripadnosti muslimana srpskom stablu bilo među narodnim prvacima odnegovano pre stvaranja Jugoslavije, pokazuje muslimnsko-pravoslavni ugovor o uređenju Bosne i Hercegovine od 1902. godine, kojim je pokušano sprečavanje austrijske namere da sve došljake u Bosnu i Hercegovinu (strance) predstavi za Hrvate i da srpski jezik proglasi ''zemaljskim'', ili ''bošnjačkim''. Zato su Gligorije Jeftanović, Vojislav Šola, Alibeg Firdus i Bakirbeg Tuzlić uneli Član 11: ''Narodni i službeni jezik je srpski, a pismo ćirilica. Ne priznaje se pravo zavičajnosti nikome – ko je došao s okupacijom ili posle nje, pa ni njihovim potomcima, makar da su u Bosni rođeni''.Muslimani nikada nisu usvojili nijedan strani jezik pa ni turski i pored petovekovne vladavine Osmanlija. LJubomorno i uporno su čuvali svoj maternji jezik kojim su govorila i njihova dojučerašnja braća pravoslavci.....Jezik kojim govore muslimani/Bošnjaci može da se zove bošnjački, po narodu, a nikako bosanski, po državi..... Vuk Karadžić je napravio Gramatiku srpskog jezika, koju danas koriste i Hrvati i muslimani, pa zbog toga nema govora da su njihovi "jezici" ustvari nekakav novi jezik. ........Jezik je jako interesantna stvar, možeš da ga mijenjaš, siluješ, razgrađuješ, ali ipak, ni nakon 13 vjekova ne možeš da pobjegneš od gorke istine da smo svi mi, slovenski narodi, ustvari - jedan te isti narod. .... Dvojno pismo je srpska tradicija, a takvih slučajeva ima dosta:. Ustvari, postoji još dosta zemalja koje imaju dva zvanična pisma: Kinezi, Kanađani, Ukrajinci, Bjelorusi, Kazahstanaci i mnogih drugih! Opšte je poznato da je Vuk živeo i radio u Beču. Nekada su jezik kojim govorimo zvali "srpsko-hrvatski" ili "hrvatsko-srpski". To ne znači da su postojala dva jezika nego da su dva naroda govorila istim jezikom.Sa cijepanjem Jugoslavije, političari su pocijepali i jezik.... Bosanski jezik postoji samo u glavi idiota i ludih političara! A da je to tako dokazuje i činjenica da Evropska Unija nije voljna da obezbjedi prevodioce za srpski, hrvatski ili ne daj Bože "bosanski" jezik. .....Muslimani su postali "narodnost" političkom odlukom "druga Tita". Ovo je i jedinstven slučaj u istoriji da se jednoga jutra milion stanovnika jedne zemlje probudi i sa radija sazna da više nisu narod (Srbi muslimanske vjeroispovjesti) već narodnost.Na njihovu nesreću, ime za tu narodnost je izabrano vrlo tragično jer riječ "muslimani" ništa ne znači. Dvadeset godina kasnije su na "popravnom ispitu" dobili nešto bolje ime - "Bošnjaci". .....Strani lingvisti sa podsmjehom govore o jeziku Bošnjaka koji se na engleski prevodi kao "Bosnian" tj. podrazumjeva se da je zajednički jezik sva tri naroda....I Andrić i Meša Selimović ostavili su više pismenih dokaza da pišu srpskim jezikom i da pripadaju srpskoj književnosti....Upotreba pisma nije nacionalna diferencijalna crta – pa je latinica sastavni deo srpske kulture....Naziv bošnjački jezik odgovara nazivu bošnjački narod, dok bi bosanski jezik odgovarao terminu bosanskog naroda, a takav narod ne postoji....


///////// Dvojno pismo je srpska tradicija, a takvih slučajeva ima i u Svijetu. Ustvari, postoji još dosta zemalja koje imaju dva zvanična pisma: Kinezi, Kanađani, Ukrajinci, Bjelorusi, Kazahstanaci i mnogih drugih! ...Zbog naše nemarnosti, Hrvati su nam sem jezika, pisma i gramatike, prisvojili i - književnost. Primjera radi, mnogi srpski pisci koji su svoja djela štampali na latinici, danas se po bibliotekama širom svijeta klasifikuju kao - hrvatski pisci!
///////////////
Fašizacija takozvane bošnjačke "elite" je počela 1993., a danas je dostigla svoj vrhunac.
Laž je postala smisao svakodnevnog života, a istina proglašena "islamofobijom".
Svako tko drugačije misli i govori im je islamofob....ha,ha...
///////////////////Kako je srpski jezik postao i hrvatski

 Nauci je takođe dobro poznato da su čakavski i kajkavski dijalekti nastali na tlu Hrvatske i da oni predstavljaju izvorni hrvatski jezik. Hrvati su se svoga čakavskog i kajkavskog jezika odrekli u prvoj polovini 19. veka i prihvatili su Vukov, srpski, štokavski govor. Tako je srpski jezik postao i hrvatski, zajednički, srpski i hrvatski, srpski ili hrvatski, srpskohrvatski i hrvatskosrpski. Težnja za zajedništvom i zajedničkom državom Srba i Hrvata išla je naruku stvaranju jednog, zajedničkog srpskog i hrvatskog jezika. To se ispoljilo posle 1918. godine, za vreme kraljevine Jugoslavije, i naročito posle 1945. godine, za vreme druge, Titove Jugoslavije, u kojoj je svako bratstvo i svako jedinstvo, pa i ono u jeziku, bilo nešto u što se nije smelo dirati....

 Sada, posle toliko godina, nauka konačno ima pravo na svoju reč, bez uplitanja politike. Mogu se od jedne države stvarati dve i više država, ali se od jednog jezika ne mogu stvarati dva i više jezika jer je jezik nedeljiv. Od srpskog jezika ne može se stvarati hrvatski, pa bosanski, pa crnogorski, pa ko zna koji još jezik. On je uvek bio srpski i uvek ostaje srpski, ma ko govorio njime i ma gde se govorilo njime, u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gori ili na bilo kojem kraju sveta...

 Da nije bilo Srba, ne bi bilo ni današnje Hrvatske ....Vodeći hrvatski istoričar, dr Tvrtko Jakovina priznao da su Srbi 1918. spasili Hrvate i da Hrvatska nije ušla u prvu Jugoslaviju da danas ne bi postojala.Jakovina kaže da je 1915. Srbima bilo ponuđeno da uzmu Slavoniju, BiH, Liku i deo Dalmacije i stvore srpsku državu. Istra i drugi deo Dalmacije bio je obećan Italiji. Ono malo Hrvatske, tzv. regija Hrvatska (Zagorje i oko Zagreba) trebala je ostati u sklopu Mađarske.Da je Srbija tada pristala, danas bi tzv. Hrvati iz Zagreba i Zagorja bili Mađarska provincija i relikt prošlosti, a ostatak katoličkog stanovništva iz Dalmacije, Slavonije, Like i BiH bi bio ono što u stvari i jesu – Srbi katolici rekao je Jakovina ....Posle Prvog svetskog rata, preveli su ih iz poraženih, na stranu pobednika, posle Drugog svetskog rata, preveli su ih takođe iz poraženih na stranu pobednika.A za zločine, najveće zločine u istoriji Evrope (i Hrvatska je jedina država u kojoj su postojali dečji logori!), malo je ko odgovarao...  
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Preimenovanje srpskog u hrvatski jezik, uvijek je vršeno samovoljno i nasilno – čineći to nožem; zvanično i prvi put, Rješenjem Ante Pavelića i njegove ustaške klike 1941. godine. Drugi put, na sličan način, nasilno i samovoljno, jezik je mijenjan odlukom Tuđmanove vlasti 1993. godine, bez ikakve naučne osnove i naučnog obrazloženja. 

Zbog naše nemarnosti, Hrvati su nam sem jezika, pisma i gramatike, prisvojili i - književnost. Primjera radi, mnogi srpski pisci koji su svoja djela štampali na latinici, danas se po bibliotekama širom svijeta klasifikuju kao - hrvatski pisci!


Ono što danas imamo u gradu ispod Srđa, u Konavlima, hrvatstvo zasnovano na mržnji prema Srbima, delo je bečkog dvora i Katoličke crkve.U kalendaru "Dubrovnik" za prostu 1898. godinu, štampanom u dubrovačkoj Štampariji A. Pasarića, nalazimo, uz ostalo, i podatak kojim jezikom se u to vreme govori u Dubrovniku i to, stoji u kalendaru, "govor u kući". Od 11.177 stanovnika Dubrovnika njih 9.713 izjasnilo se da govori srpskim jezikom. Italijanski je koristilo 716, nemački 285, mađarski 384 stanovnika grada. Neki su se izjasnili da govore češki, slovenski, poljski i ruski, ali niko, ni jedan jedini stanovnik Dubrovnika, nije rekao da govori hrvatskim jezikom.Dubrovčanin Natko Nodilo, istaknuta ličnost javnog života Dubrovnika, osamdesetih godina 19. veka, pisao je: "U Dubrovniku, ako ne i od prvog početka, od pamtivjeka, govorilo se srpski, govorilo kako od pučana, tako i od vlastele, kako kod kuće, tako i u javnom životu".Dum Ivan Stojanović, jedan od najuglednijih Dubrovčana druge polovine 19. veka, bio je katolički sveštenik, ali sa duboko usađenim osećanjem srpstva. U knjizi "Dubrovačka književnost" napisanoj pred smrt, 1900. godine, Stojanović ističe da su Dubrovčani po veri uglavnom katolici, ali po poreklu i jeziku Srbi.Hrvatska istorija satkana je od laži i falsifikata. Na tome se radi pedantno, strasno, sa velikom upornošću, na početku uz podsmehe drugih, ali na kraju se smeju falsifikatori i lažovi.....Kako su Austrija i Katolička crkva, za neverovatno kratko vreme, manje od jednog veka, gradu Dubrovniku promenili istorijske predznake, izbrisali skoro sve srpske tragove, a u hrvatsku istoriju, kulturu i nauku upisali imena koja nemaju ni najmanje veze sa Hrvatima........Srpski jezik i pismo pretrpeli su najjači udarac na kraju pretprošlog veka kada je uspostavljen hrvatski jezik. Drugi udar usledio je 1945. godine uspostavljanjem makedonskog jezika, njegovim odvajanjem od srpskog bića....Hrvatski jezik ne postoji, jer se temelji na Vukovom rečniku....Dokument od 14. maja 1945. godine svedoči o naredbi komunista,po kojoj svi katolici u Hrvatskoj moraju biti Hrvati, bez obzira na to kako se lično izjašnjavaju....Na Velikom katoličkom kongresu u Zagrebu 1900. godine, Vatikan je odlučio da granice pravoslavlja pomeri prema istoku, 30 kilometara ispod Zagreba ili šest kilometara ispod Karlovca. To je početak nastanka hrvatske nacije....Postojanje srpskog jezika u Hrvatskoj je nepobitna istorijska činjenica. Zna se tačno kada je, gde je i ko se odrekao hrvatskog jezika i preuzeo srpski jezik u Hrvatskoj.Kada? Tačno 28. marta 1850.
Gde? U Beču.Ko? Odrekli se hrvatskog, primili srpski i potpisali svojom rukom: Ivan Kukuljević, Dimitrije Demetar, Ivan Mažuranić, Vinko Pacel, Stjepan Pejaković, Franjo Miklošić. Predali su im srpski jezik na upotrebu i potpisali svojom rukom: Vuk Stefanović Karadžić i Đuro Daničić.Preimenovanje srpskog jezika u hrvatski uvek je vršeno samovoljno i nasilno, najpre rešenjem Ante Pavelića i ustaške vlasti 1941. godine. Tada je novi hrvatski jezik pravljen nožem. Drugi put, na isti način, takođe samovoljno, pravljen je odlukom Tuđmanove vlasti 1993. godine, bez ikakve naučne jezičke osnove i naučnog obrazloženja.Čak ni u Deklaraciji o položaju hrvatskog jezika iz 1967. godine nije naveden nijedan naučni jezički razlog za proglašenje hrvatskog jezika.Stvarane su veštačke razlike kako bi se hrvatski jezik prikazao kao zaseban jezik, drukčiji od srpskog.Srpski jezik u Hrvatskoj ostao je u suštini isti, čist i blistav, kakvoga je Vuk predao Hrvatima u Beču 1850. godine. Hrvati se prave kao da su zaboravili da su se svoga jezika/čakavskog i kajkavskog/ sami odrekli i javno ga odbacili, a prihvatili i prigrlili srpski....Ne može se srpski jezik rezati nožem i deliti na komade, po plemenskim, verskim i državnim granicama. Tako se ne radi nigde u svetu.Svuda u svetu i u Evropi je drukčije nego u Hrvatskoj. Bosanski jezik ustanovio je u Bosni Benjamin Kalaj u vreme aneksije i okupacije Bosne od Austro-Ugarske.To isto desilo se i u Prvom svetskom ratu, posle austrijske okupacije Srbije, kada je i u Beogradu zabranjena ćirilica. U Drugom Svetskom ratu 1941. godine opet je zabranjen srpski jezik u Bosni. Učinili su to Nemci, ustaše i muslimani koji su ih podržavali.....Kada su Hrvati prihvatili i "prigrlili" srpski jezik, kako je rekao Ljudevit Gaj, tada nije postojalo pismo, osim ćirilice, na kojem bi se srpski jezik mogao pisati i čitati. Hrvati su zajedno sa svojim hrvatskim jezikom odbacili i svoju latinicu, na kojoj je pisan kajkavski hrvatski jezik. Hrvatska latinica nije odgovarala glasovnim potrebama srpskog jezika pa je odbačena zajedno sa hrvatskim kajkavskim jezikom....U Vukovo vreme nije bilo zamislivo da se srpski jezik piše i čita ćirilicom van Srbije. To u 19. veku nije dopuštala Austro-Ugarska država i katolička crkvaLatinično pismo stvorio je Vuk Karadžić i dopunio Đuro Daničić, oba Srbina. To su činjenice koje ukazuju da je latinica takođe srpsko pismo, kao i ćirilica. Ona nije ni hrvatska ni katolička, nije vatikanska ni ustaška, nego po svome poreklu, svojoj ulozi i svojim tvorcima u svemu srpsko pismo srpskog jezika. To što još i danas mnogi smatraju da je srpski jezik hrvatski jezik, a latinica hrvatsko pismo, stvar je velikih vekovnih obmana i zabluda, ali i loše obaveštenosti, pa i neznanja....
Ljudevit Gaj u svojoj "Danici hrvatskoj,slavonskoj i dalmatinskoj" u broju 31. za 1846. godinu, između ostalog, napisao je da: ‘… sav sviet zna i priznaje, da smo mi književnost ilirsku podigli; nama nije ni izdaleka na um palo ikada tvrditi, da to nije srpski ,već ilirski jezik; ponosimo se i hvalimo Bogu velikomu, što mi Hrvati s braćom Srbima sada jedan književni jezik imamo'“ (D.Ruvarac, 1997, DžIV). I Josip Juraj Štrosmajer to priznaje....
Da Hrvati dugo vremena nisu bili svesni koji im je jezik, vidi se po tome što su tokom devetnaestoga veka upotrebljavali ĉitavo mnoštvo naziva, traţeći kako da njima obuhvate i oznaĉe svoj nacionalni idiom......Kada engleski pisci i lingvisti prihvate da engleski jezik u Americi, Kanadi i Australiji nije engleski, nego američki, kanadski i australijski, tada i srpski pisci i lingvisti mogu prihvatiti da srpski jezik u Hrvatskoj, Bosni i Crnoj Gori nije srpski, nego hrvatski, bosanski i crnogorski.....Moćna katoliĉka crkva, koja je i dala Hrvatima osnovnu odrednicu, pokatoliĉavanjem je pretvorila u Hrvate sve one izdanke drugih naroda, koji su dospeli pod njenu moćnu ruku. Tako se u Hrvate pretapaju ne samo Sloveni, već i drugi evropski narodi, bilo koje vere da su prethodno bili.............Dodajmo još ovome samo jednu napomenu Vikentija Makuševa, koji se bavio stanovništvom Dalmacije. On je na osnovu zvaničnih dokumenata Dalmatinskog sabora izveo podatke o broju Srba:„Smatram korisnim da saopštim pouzdanije statističke podatke o Dalmaciji na osnovu knjige koju je objavio Dalmatinski sabor 1863. godine.Stanovništvo Dalmacije sastojalo se u 1860. godini (na 232 km2) od 427.600 stanovnika, od kojih je bilo 20.000 Talijana, 1.000 Šiptara (kod Zadra), oko 400 Jevreja i 406.200 Srba. Mnoštvo stanovništva pripada katoličkoj veri (333.800 stanovnika 1857. godine); pravoslavnih je bilo 77.144, unijata 341..."...Da na Balkanu, posle VIII veka, nije bilo nikakve jeresi, pa ni bogulske, to nam pokazuje i istorija borbe koja se vodila između Istočne i Zapadne crkve i dovela do crkvenog rascepa 1054. godine. Za sve to vreme vodila se borba samo između te dve crkve, a ni jedna ni druga nisu se borile protiv neke treće crkve ili jeresi.//////////


Laat ik even duidelijk maken dat ik in eerste instantie niks tegen moslims HAD, maar de laatste jaren is mn mening door alles aardig veranderd kan ik melden.
En er zijn heus wel goede moslims. Maar het valt me de laatste tijd op dat als bijvoorbeeld: een groepsverkrachting is...meestal moslims....roofoverval..moslims, zelfmoordterrorist..moslims, aanslag...moslims en ga zo maar ff door.

Laat je eens nakijken...
 Ik heb geen tijd meer om op je racistische commentaren te reageren!
Heb jij bovenstaand artikel echt gelezen?
 ..Lees de koran beter, er staan heel wat oproepen in tot het doden van ongelovigen, de ISIS strijders en metgezellen die zich vol overgave als bom laten gebruiken, zijn geen criminelen, maar gehoorzamen de dagelijkse oproepen van de Imams in de Moskeeën, die ook niets anders vertolken dan wat hun geleerd is.
Ik moest lachen :) Dank je!
Jij stelt jezelf voor met die woorden...
 je hersens zijn toch al naar de kloten ha ha ha...
 Ik ga op zoveel stupidity geen eens antwoord geven...
 Ga een hobby zoeken, want in discussieren faal je tragisch en schiet je oma maar in een baan om de aardeeeeeeeeeee....
Ik moest lachen :) Dank je!
Ik vind je opmerking erg dom ....Zelden zoveel onzin bij elkaar gezien. ....Even verder kijken dan je neus lang is....
De reactie van sommige mensen hier is totaal nergens op gebaseerd en lijken oorzaak en gevolg niet uit te begrijpen....
Ik moest lachen :) Dank je!
Jij hebt echt wel een paardenbril op, hé!...
 Zelden zoveel onzin in een paar zinnen tekst gelezen.
Probeer eens op de door mij geleverde argumenten in te gaan in plaats van ze systematisch te ontkennen.Alle door mij geleverde argumenten zijn voorzien van bronnen en door u controleerbaar......Dit noemen ze propagenda. Puur haatzaaien....jij als een klein kind gelooft alles wat je ziet op het internet....ha,ha....Wordt eindelijk een keer volwassen...Man ga wat hersencellen kweken....Wat jij doet is stomweg de media volgen en niet verder kijken dan jou neus lang is!.....Verdiep je eens in de materie, voor je roeptoetert, sneuneus...Nog meer van die belachelijke reacties?Meschien kun je beter met voetballen bezighouden en geen lulverhalen vertellen  ....Flikker toch eens op met je lullige getrol...Wil je naar de huis komen? Je moeder heeft jouw brood gebracht! ....achterlijke geitenneuker!.... Ik heb meer respect voor varkens, dan voor jouw soort genetisch afval....Rot op stuk kamelenstront, wees dankbaar dat je in dit land de mogelijkheid hebt gekregen te leren schrijven en lezen. Ondankbare geitenneuker...Dus jij wilt ons neuken, zodat je geit even rust heeft?...ha,ha...Meen je deze reactie nu echt?....Je hebt domme mensen en domme vragen, ...jij blinkt uit in beide.....Heb je die van jou IQ wel eens getest?Dat je jezelf hiermee voor lul zet merk je blijkbaar niet.Ik laat mij niet de mond snoeren door een sukkel die niet weet waar hij over praat.Argumenten die jij hier aandraagt complete larie en apenkool zijn en dat je de waarheid niet onder ogen wil zien. ....Wat jij doet is trollen, geen argumenten meer dus maar treiteren. ...Ga toch zitten.Je lult zonder kennis van zaken...Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil....Waar haal jij die onzin vandaan? Ben je nu hier weer bezig met je mentale ontlasting?...Kom met argumenten.Feiten wil ik en niet die uitgekauwde onderbuikprietpraat van je!... Eens even wat meer in de feiten verdiepen voordat je zo'n uitspraak doet.....Ga je eens iets meer verdiepen in de islam,ipv onzin uit te kramen....WAT? Ga je nu klinkklare leugens vertellen uit een ongenuanceerde wanhoop?he,he.Maak jezelf niet belachelijk....Dit zijn de feiten.... Nou verder verspil ik geen tijd meer aan uw onzin.....Wat een onzin, leuk om te zien hoe je, jezelf voorstelt. ......Ik maak jou niet belachelijk. Dat doe je zelf....Gelooft je in eigen leugen?.... Laat me niet lachen...Als iemand kritiek heeft op het beleid ten aanzien van de multiculturele samenleving/vraagstuk, wordt ie gelijk in de extreem rechtse of racistische hoek geplaatst....Waar haal je die onzin nu dan weer vandaan?... .Leuk verhaaltjes, alleen het slaat nergens op.Komt dat verhaaltjes uit je linker of rechter duim gezogen?....blijf nu niet almaar als een kip zonder kop doorkakelen.Argumenten die jij hier aandraagt complete larie en apenkool zijn en dat je de waarheid niet onder ogen wil zien.....Het volgende zegt ook genoeg:..Dat zijn gewoon de feiten hoor: ..Ga lekker terug naar dat baardapenland van je...achterlijke geitenneuker!..Ik zie niet in waarom ik mijn kostbare tijd zoe verdoen aan een discussie met iemand waarvan de hersens niet groter zijn dan een pinda....Tijd voor je (p)illetje?..Misschien moet jij maar een keer je luier verschonen. Je kan doorgaan met negatieve reacties op mijn schrijven te geven, probeer dan met de FEITEN!!! ....Kom met argumenten.Feiten wil ik en niet die uitgekauwde onderbuikprietpraat van je!...Waar haal jij die onzin vandaan? Komt dat stukje rechtsstreeks uit je propagandafolder?....Stop de islamisering van Europa!.Als je iets beweert, moet je zorgen dat de feiten aan jouw kant zijn. Dat is in deze situatie zeker niet geval. Ik ben blij dat je dat allemaal goed weet, en dat je geen "aluminimum hoedje" draagt. Nee, je hebt duidelijk iets anders op het hoofd...gewoon blijven lachen dat doe ik ook. Hou toch op zeg! Leuke fantasie heb jij.Vertel dan eens over "wat je weet en kent" en zo niet, beklaag je dan niet...Ik weet dat je niet veel kennis hebt over dit onderwerp vandaar dat je snel propaganda als waarheid ziet.Dit neem ik jou niet kwalijk, want het is mij bekend dat als leugens vaak worden herhaald dat deze dan als waarheid worden beschouwd....Welke paddo heb je geslikt?Dat je jezelf hiermee voor lul zet merk je blijkbaar niet....... ..Het Christendom heeft in de eerste 3 eeuwen van haar bestaan op een vreedzame wijze het Christendom verspreid.De Kruistochten waren NIET een gevolg van een agressieve en imperialistisch Christendom.De kruistochten vonden plaats van circa 1095 tot 1230 na Christus en hadden tot doel de heilige plaatsen van het Christendom te heroveren op de moslims, die er kort na de dood van Mohammed binnengevallen waren….Het is van belang te weten dat nergens in de bijbel oorlogen voorkomen om het geloof in God te verbreiden…….Heb jij wel meegekregen dat christelijke, katholieke en niet gelovige Nederlanders ook homo's in elkaar slaan, bespugen, bespotten enz? Of mogen die dat wel? Doe niet net alsof het niet overal voorkomt.....
De profeet Mohammed het perfecte voorbeeld voor de moslim. Zeggen alle moslims.Volgens de hadith zijn onder Mohammeds leiding honderden gevangenen onthoofd, de keel afgesneden terwijl ze ongewapend waren, weerloos dus. Qurayza heetten die gevangenen en, o ja… ze waren geloof ik joden… De mannen van IS doen dingen die die daad kopiëren, onderwijl zeggen ze woorden die Mohammed overleverde via de Koran....

Aboutaleb is wolf in schaapskleren,een man die zich voordoet als een liberale moslim, maar in zijn prive leven het religieus conservatisme omarmt.Deze Aboutaleb zou volgens zijn zeggen alleen een huwelijk met een moslim toestaan voor zijn dochter.En waar de loyaliteit van de moslim ligt? En die ligt tot nu toe niet bij de gastcultuur!Dus,Aboutaleb is meer Marokkaan en moslim, dan Nederlander......

We moeten zij aan zij met Israel staan. Het is het bolwerk van onze beschaving in het Midden-Oosten. Het is het licht in een zeer duistere omgeving. Israel vecht onze strijd.

Muhammad  Ali was meer dan een bokser. De man was een uitgesproken racist, was voor rassensegregatie, geloofde dat het mengen van blank en zwart bloed een grote fout was. Hij was ook een uitgesproken homohater, en een antisemiet. Ook mocht hij graag passages uit de koran citeren waaruit bleek dat de vrouw een ondergeschikte rol aan de man had…Boxen is een tamelijk domme “sport “... Hij was lid van de Nation of Islam….Nation of Islam is een Amerikaanse organisatie van donkere moslims, die vooral in de jaren 60 bekend was. Het was een religieuze en politieke beweging, die suprematie van het zwarte ras predikte,die haat tegen blanken en Joden predicte. . ...