Monday, March 12, 2018

Islam je imperijalistička ideologija upakovana u religiju!

Islam(više ideologija,nego religija) svet deli na dve sfere: Dar el salam – kuću mira, i Dar el harb –kuću rata. Kuća mira uključuje nacije i teritorije koje su pod kontrolom muslimana i na kojima vlada šerijat, islamsko zakonodavstvo. Kuća rata podrazumeva sve nacije i teritorije koje nisu pod kontrolom muslimana i koje su van domašaja šerijata.Sukob između dve „kuće” biće konstantan i vremenski neograničen sve dok se kuća rata ne pretvori u kuću mira, dok Alah ne ovlada svim ljudima i zemljama, dok se ne uspostavi jedinstvena islamska država, poznata kao kalifat.Evropa se nalazi u kući rata-dar el harbu i treba brzo da bude priključena u dar el salam.Ne zaboravimo da je ISLAM već dva puta u prošlosti,pokušao osvojiti Europu i zahvaljujuci krstaškim ratovima, uspela odbraniti od najezde ISLAMA!…Dok većina ljudi mir vidi kao odsutstvo rata, Islam rat vidi kao sredstvo postizanja mira.Kad islamisti govore o miru, misle na podčinjenost njihovoj ideologiji. Teroristi ništa drugo ne žele do mir, koji može nastupiti samo onda kada njihove žrtve prihvate njihovu vlast.Džihadista je tako borac za mir(ekstremizam je sredstvo ostvarenja ciljeva islama).Uzrok terora ili rata nisu oni,već nemuslimani, koji odbijaju njihovu supremaciju.Tek kad celi svet bude podčinjen ISLAM-u,na šerijatskim principima,onda tek nastaje trajni mir-ustvari pakao!…
Islam kao „politička ideologija“ reguliše sva područja života: od uloge države u organizovanju međuljudskih odnosa, do privatnog života pojedinca.Pravoverni musliman ne može da bude lično i politički lojalan nemuslimanskoj državi.Islam odbacuje demokratske principe odvajanja države i religije, narodnog suvereniteta, verskog i seksualnog samoodređenja, rodne jednakosti i fundamentalnog prava na fizički integritet.Nevernike(nemuslimane) zovu Kafiri,a to je izrazito diskriminatorski termin, jer po islamskoj ideologiji oni mogu biti samo građani drugog reda u političkoj i svakoj drugoj potčinjenosti islamu.Oni koji drže duge govore o tome kako Islam pridaje pažnju ženama su također važan dio problema, kada ne žele priznati neistinitost nekih takozvanih hadisa, koji iznose navode poput onih da su: “žene nepotpuna bića,” ili: “radite suprotno od onog što žene rade,” ili: “najveći dio džehennema je ispunjen ženama,” ili: “žene vaše su njive vaše, i vi njivama vašim prilazite kako hoćete.Znači,može i nasilno! Žena u islamu mora da pribavi četiri muška svedoka, da bi dokazala svoju optužbu da je silovana! Pojedini delovi Kurana dozvoljavaju mužu i ohrabruju ga da udari svoju ženu u slučaju da sumnja da mu je žena nepokorna i nelojalna…
Kada muslimani postanu većina u jednoj zemlji, oni onda menjaju zakone i uvode šerijatsko pravo. To je Alija Izetbegović hteo u BiH, stvoriti državu, koja će, u potpunsti biti bazirana na šerijatskim principima!Alijina odbojnost prema bilo kakvom konceptu građanstva i zapadnog koncepta nacije započinje još u doba njegovog članstva u organizaciji Mladi muslimani(pronacističke frakcije, koja je podržavala SS-ovu Handžar-diviziju i ustašku NDH, zbog čega 1946. biva osuđen na tri godine robije), uoči i tokom Drugog svjetskog rata….Izetbegovićeva je Stranka demokratske akcije 1990. u potpunosti preuzela nasljeđe mladomuslimanske ideologije, prema kojoj je svako „ko od sebe gura ono što islam uči, bezbožnik i bludnik, s kojom treba izaći na kraj i prema kojoj će se kada ustreba upotrijebiti sila ,ne štedeći protivnika”….U Izetbegovićevoj Islamskoj deklaraciji jasno stoji, da muslimani ne mogu da žive zajedno sa nemuslimanima u istoj političkoj zajednici, tj. državi – drugim rečima, u muslimanskoj državi nema mesta za nemuslimane(”Mi vas odbacujemo,neprijateljstvo i mržnja među nama je nastanjena, sem ako ne verujete jedino u Alaha “-Kuran 60: 5…„Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike/nemuslimane/ kad ima vjernika; a onoga ko to čini – Alah neće štititi.“-Kuran 3:28)…Za rat u BiH je kriv Alija Izetbegović. Svi su 1992. potpisali Kutiljerov plan, ali Izetbegović je po povratku u Sarajevo odbio sporazum. Mesec dana kasnije rat je buktao širom zemlje.Alija Izbetbegović je u samom početku imao već 60.000 bojovnika pod oružjem, kada u Skupštini BiH Hrvati i muslimani donose memorandum u kome jasno kažu da će Bosnu otcepiti od SFRJ i da će sa sobom povesti Srbe kao nacionalnu manjinu i time objavljuju Srbima rat.Prve žrtve u BiH su bili Srbi, koje su ubili muslimani,sada bošnjaci, što je među Srbima jačalo uverenje o nužnosti organizovanja.Bivši visoki funkcioner Stranke demokratske akcije Muhamed Čengić tvrdi da je referendum o nezavisnosti, koji je održan 1. marta 1992. godine, odveo BiH u rat...Danas Bakir Izetbegović želi da realizuje šerijatsku državu u BiH, što je zagovarao i njegov otac Alija. Zašto su muslimani, a sada Bošnjaci izabrali baš ime Bošnjaci, nije teško pogoditi, a nije teško ni u nazivu jezika koji su odabrali (bosanski, koji nikada nije postojao!) prepoznati njihovu težnju ka unitarnoj BiH…
Glavni problem, kako za muslimane tako i za ostali svet, jeste nasilna poruka Kurana(mentalno programerska knjiga).Podsticaji Kurana vernicima da pokoravaju ili ubijaju nevernike/nemuslimane, da im plene imovinu, da im porobljavaju žene i decu, direktni su i otvoreni, a plodovi vidljivi kroz vekove.Dobro nam je poznata istorija krvavih muslimanskih i turskih pohoda. U Kuranu čitamo:..“Oni koji ne veruju/u Islam i proroka/, oni su najgora stvorenja”(Kuran -98: 6)…“Mržnja i neprijateljstvo će vladati među nama sve dok nebudemo verovali u jednog Allaha“(Kuran-60:4)…Nevernici/nemuslimani su drvo za potpalu u paklu “-Kuran 72:15…“Muhamed je Allahov poslanik, njegovi sljedbenici su strogi prema nevernicima/nemuslimanima, samilosni među sobom.“(Kuran-48, 29)…”O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su u blizini vašoj i neka oni osjete vašu strogost! I znajte da je Allah na strani čestitih.”(Kuran- 9, 123)…“Borite se protiv onih kojima je data Knjiga, a koji ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet, ne smatraju zabranjenim ono što Allah i Njegov Poslanik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjeru – sve dok ne daju glavarinu poslušno i smjerno.“(Kuran-9, 29)… “Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakome prolazu dočekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je.“(Kuran- 9, 5)…“Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu. Reci: “Ratovanje u njemu je veliki grijeh; ali je nevjerovanje u Allaha i odvraćanje od Njegova puta i časnih mjesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih još veći grijeh kod Allaha.“(Kuran-2, 217)…“Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji.“(Kuran-2, 216)…“Ako ne budete u boj išli, On će vas na nesnosne muke staviti i drugim će vas narodom zamijeniti, a vi Mu nećete nimalo nauditi. A Allah sve može.“(Kuran-9, 39) …“Vjernici koji se ne bore – osim onih koji su za borbu nesposobni – nisu jednaki onima koji se na Allahovu putu bore imecima svojim i životima svojim. One koji se budu borili ulažući imetke svoje i živote svoje, Allah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili, i On svima obećava lijepu nagradu. Allah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu.“(Kuran-4. 95.) …Nije ni čudo tolika pojava terorista i samoubica,jer oni koji ratuju, dobijaju nagradu, za razliku od onih miroljubivih!…“Kazna za one koji protiv Allaha i Poslanika Njegova vojuju i koji nered na Zemlji čine jeste: da budu ubijeni, ili razapeti, ili da im se unakrst ruke i noge odsijeku ili da se iz zemlje prognaju . To im je ponizenje na ovom svijetu, a na onom svijetu čeka ih patnja velika.“(Kuran- 5. 33)… “Muževi imaju prednost pred ženama za jedan stepen.“(Kuran-2. 228.)…“Žene vaše su njive vaše, i vi njivama vašim prilazite kako hoćete.“(Kuran- 2,223)…Dame i gospodo:pa šta je sve ovo? Jesu li ovi citati Božja volja?KAKVA JE TO RELIGIJA, KOJA PRISILJAVA MUSLIMANE DA UBIJAJU I  MRZE LJUDE,SAMO ZATO ŠTO NISU MUSLIMANI?…LUDILO!…
Oni malobrojni miroljubivi stihovi u Kuranu nalaze se među najranijim otkrovenjima, dok je Muhamed tek bio na početku svoje karijere i još uvek u Meki. Nakon prelaska u Medinu, takvih otkrovenja više nema (sadržaj Kurana se, inače, deli na otkrovenja iz Meke i ona iz Medine). U Medini Muhamed zaključuje da mu je za njegove ambiciozne političke planove potrebna upotreba brutalne sile, poželjno ne samo uz božanski blagoslov već i uz njegovu izričitu naredbu…Ne postoji radikalni islam. To je obična besmislica koja se proširila svetom. Postoji samo islam,kako Erdogan kaže. Teroristi, koje svi nazivaju radikalnim, u suštini sve što rade, čine u ime islama.Radikalni muslimani nisu izmislili novu religiju, to je ista religija…Veliki islamski vođa Khomeini(govor 1981. na godišnjicu rođenja Muhameda): “Kuran kaže: ubij, utamniči! Zašto se držite samo onih dijelova koji govore o milosti?“…Milioni muškaraca, žena i dece, ubijeni su za 1400 godina pod krvavom zastavom ISLAMA i još uvek se danas ubijaju.Muhamed u Kuranu navodi:“Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu. Reci: “Ratovanje u njemu je veliki grijeh; ali je nevjerovanje u Allaha i odvraćanje od Njegova puta i časnih mjesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih još veći kod Allaha. A zlostavljanje je gore od od ubijanja!“(Kuran-2. 217.)…
Isus kaže da se pravi Božiji prorok poznaje po svojim delima.Logično da je tako, jer svako može slagati i obmanuti, ali djela govore o svemu.Isus je istinski prorok jer su ga pratila dobra djela.Muhamedov život je protkan nasiljem, ubijanjem, pljaćkanjem, kažnjavanjem, ratovanjem, robovlasništvom, mnogoženstvom.Ovo se sve može naći u Islamskim vjerskim tekstovima.Muhamed je naredio masovnu egzekuciju 700 – 900 Jevreja iz plemena Banu Qurayza, što se navodi u Kuranu.“ Alahov poslanik je naredio da se svim Jevrejskim muškarcima i dječacima koji su dostigli pubertet odsjeće glava. Onda je prorok podijelio imovinu, žene, i djecu Jevrejskog plemena Qurayza među muslimanima.”(Tabari VIII, stranica 38)…”Nemam nikakvih problema sa Muhamedom i Kuranom dok oni ostaju u sedmom veku, problem je međutim da oni ne ostaju u sedmom veku, već ih različite islamističke grupacije stalno dovode sveže i pune energije u 21. vek”, izjavljuje egipatsko-nemački politikolog Hamed Abdel-Samad…Mnogi muslimani ne mogu da shvate, da se vera ne svodi na klanjanje pet puta dnevno, niti se svodi na mržnju,borbu i ubijanje onih koji veruju drugačije. Istinska vera se temelji na ljubavi,nenasilju i saosečanju sa svim ljudima, bez obzira kojoj veri žele da pripadaju…Muslimani su prve žrtve ISLAM-a i zato je oslobođenje muslimana od njihove političke religije/ideologije, najbolja usluga koja može da im bude pružena.Mnogi muslimani žele napustiti ISLAM,ali im je to vrlo teško da to učine, jer se boje osvete od određenih grupa unutar muslimanske zajednice.“Ko god bi se odrekao svoga verovanja (Islama), javno ili tajno, nađite ga i ubijte ga, gde god da ga nađete, kao i svakog drugog nevernika.“(Kuran- 4: 88) …Užas!…