Tuesday, January 3, 2017

OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

https://zlj13051967.files.wordpress.com/2013/09/zombie-apocalypse-is-possible-1.jpg?w=788&h=546Na het nazisme en communisme is de ISLAM de derde totalitaire ideologie die ons bedreigt.Voor de Islam(de meest intolerante cultuur op aarde) is de hele wereld wakf, gebied van Allah(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40).En alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(Dar al-Islam), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd(Dar al-Harb), dat moet worden veroverd/onderworpen(’Allah duldt niemand in het delen van zijn heerschappij’-Koran:18:26)…Moslims, ongeacht radicaal of niet-radicaal willen dat de hele wereld zich onderwerpt aan de Islam en wetten van de Sharia.Door je niet te onderwerpen aan de Islam, ben je als niet-moslims niets meer dan de vijand van deze politieke ideologie….

De uitbreiding van de Islam heeft tot de vernietiging van tientallen hoge beschavingen en niet-islamitische culturen geleid. De meest verwoestende genocide uit de wereldgeschiedenis was de aanval van Turkmeense en Arabische islamlegers op India in de 10e eeuw. Als gevolg daarvan werden in India meer dan 80 miljoen Hindoes afgeslacht en werd het boeddhisme uitgeroeid, omdat deze laatste zich niet verdedigde tegen een uitroeiing, vanwege een algemeen religieus verbod op geweld.De lange lijst van doden, vervolgden, bannelingen en onder dwang bekeerde Joden en christenen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, loopt in de miljoenen.En vergeet niet de 1.5 miljoen Armeense christenen die door de Turken werden gedood tijdens WW-I...Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam.De grootste genocide tijdens mijn leven was waarschijnlijk die in Oost-Pakistan (1971, officieel 3 miljoen doden), een jihad, die vooral de hindoe-minderheid viseerde(”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)… 

Overal op deze aarde, waar islamitisch geloof een andere godsdienst raakt, is oorlog. Zelfs onderlinge islamitische stromingen moorden elkaar uit.De wereldwijde Jihad of de heilige oorlog die door het IS,Boko Haram,Hezbollah,Hamas,Al Shabab,Taliban en Moslimbroederschap wortel schiet, poogt om alle volkeren uit te roeien of de niet-moslim te onderwerpen, en te vernietigen en niet alleen maar alle niet moslimoverheden te verwijderen, maar alle maatschappijen en culturen die niet Islamitisch zijn("Bestrijdt hen, totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt,"-Koran -8:39) ...Zo’n 80 procent van alle aanslagen wereldwijd, wordt gepleegd door mensen van een islamitische achtergrond.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard. Ook hier volgt IS,Boko Haram,Hezbollah,Hamas,Al Shabab,Taliban en Moslimbroederschap het geloof op de voet(”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95)….

In talloze passages lijkt de Koran eerder op het reglement voor de krijgstucht van een oorlogvoerende natie, dan op een religieus boek. De talloze letterlijke oproepen in de Koran tot intolerantie of geweld tegen de ongelovigen/niet-moslims/, zijn niet plaats- en tijdsgebonden maar onbegrensd in ruimte en tijd, universeel.Een Koranvers zoals ‘doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend…”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… ”Het vechten is voor u voorgeschreven.” (Koran 2:216)…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…”Voor oorlog tegen hen, totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort.”(Koran 8, 39)…”O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”(Koran 5: 54)…”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn doof, stom en blind.”(Koran 2:171.) …”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101.) ..”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…”De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man.” (Koran 4, 176)…. ”De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid.” (Koran 4, 34)…Op zeker 23 plaatsen in de Koran, worden de moslims opgeroepen om strijd te voeren tegen de ongelovigen/niet-moslims...Brrrrrr!…

De inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu.En wanneer we een eenvoudige blik werpen op deze passages uit de Koran, wordt duidelijk hoe gemakkelijk het is voor veel moslims om haat en vijandigheid te voelen jegens joden, christenen en andere niet-moslims....’Vertel mij nu eens wat de Islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de Islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we (de moslims, red.) gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de Islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden. Ik vind dus niet dat de Islam een geloof is. Het moet ook niet als een geloof behandeld worden, het is een politieke ideologie, die haat verkondigt,’zei beroemde Syrisch-Amerikaanse ex-moslima Wafa Sultan...„Islam is terreur. De Islam is de reden waarom die moslim hier woont, in plaats van in het land waar zijn roots liggen,” zei Ebru Umar,een dappere en eerlijke Nederlandse columniste van Turkse afkomst...Mustafa Kemal Atatürk, politicus en grondlegger van de republiek Turkije zei:“Islam – deze onbegrijpelijke theologie van een immorele Bedoeïen, is een rottend kadaver, dat ons lichaam vergiftigt”…

Islam is een religieuze-politieke-culturele ideologie/maatschappelijke orde, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Minstens 75% van de Sira (het leven van Mohammed) gaat over de Jihad. Ongeveer 67% van de Koran, geschreven in Mekka, gaat over de ongelovigen of de politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Ongeveer 20% van Bukhari’s Hadith gaat over de jihad en de politiek. De religie vormt het kleinste deel van de islamitische stichtingsteksten.En deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen…En als de meest vooraanstaande imams, mullahs en sheiks uit alle windstreken van Dar ul Islam ZELF onderstrepen dat de Islam VEEL MEER is dan een RELIGIE, met name een MANIER VAN LEVEN (lees ideologie), wie zijn wij dan om dat allemaal in twijfel te trekken?…Spreken of schrijven over de Islam is al jaren klompendansen op een tafel vol met eieren. Door de multiculti ‘s word je al vlug als islamofoob(een term in het leven geroepen om een islamitische slachtofferrol te claimen die niet bestaat), racist – of erger nog- als extreemrechts gestigmatiseerd…Aan de naïeve Westerling de Islam uitleggen”, zei arabist Hans Jansen ooit, “is net zoiets als aan een kleuter seksuele voorlichting geven.

Het is naïef om te veronderstellen dat de Islam een godsdienst is zoals alle andere.De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar! Het zijn twee totaal verschillende werelden.Het Christendom is een religie, gebaseerd op het evangelie en leven van Jezus Christus, zoals beschreven in het Nieuwe Testament.Het Oude Testament(waarin tot geweld wordt opgeroepen,omdat in die tijd kende niet geordende juridische verbanden, die wij tegenwoordig hebben) is überhaupt niet wetgevend voor Christenen.Deze Testament is geschreven tussen ongeveer 1500 en 400 voor Christus!De strijd waartoe wordt opgeroepen (Ef. 6: 10-20) in het Nieuwe Testament is een geestelijke strijd met geestelijke wapens.“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld en onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de kwade geesten”, zei Jezus...De verschillen tussen Jezus en Mohammed zijn zo groot, dat je ze onmogelijk beiden als ware profeet kunt zien.Mohammed beveelt zijn gelovigen om ongelovigen met een fysiek zwaard te doden, terwijl Jezus Petrus opdraagt zijn zwaard weg te doen. Dit leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid.“Wie het zwaard opneemt, zal erdoor vergaan,” zei Jezus.De Bijbel predikt niet een oproep tot geweldadige verovering van de wereld,net als de Koran.De weg die Christus aangeeft leidt naar leven en licht; die van Mohammed leidt naar dood en duisternis.Mohammed legde de fundering van de Islam, en was direct en indirect betrokken bij vierenzeventig overvallen, expedities of volledige oorlogen,om andere landen te veroveren.Jezus zegt dat je van je naaste moet houden en zelfs van je vijanden. Dat zul je niet tegen komen in de Koran.God wil geen dood, God wil leven. Hij is de uitvinder, de grondlegger van leven. God ís leven.Geloof is een vrijwillige overgave, anders heeft het geen waarde...  

De Kruistochten(waren niet in de geest van hun leider Jezus Christus) waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren.De Kruistochten(na ruim 4 eeuwen van nederlaag op nederlaag, eindelijk terugsloegen) waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was.De Kruisvaarders zagen zichzelf als pelgrims die probeerden christelijke gebieden te heroveren en te bevrijden van de wrede indringers.Ze begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen.Maar,de Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben dat de expansionistische en imperialistische Islam een gevoelige slag werd toegebracht en de opmars van de Islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht. Gaandeweg heroverden de christelijke ridders gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze opnieuw onder christelijke invloed tot op de dag van vandaag.De oorlog tussen protestanten en katholieken was een conflict binnen een en dezelfde familie, aangaande de heerschappij van bepaalde dogma’s.De Katholieke Kerk haar oorsprong niet heeft in de leer van Jezus of van Zijn apostelen,zoals beschreven in het Nieuwe Testament.Deze kerk is een bolwerk van macht en geld en heeft 2000 jaar Christendom verkwanselt.De Orthodoxe Kerk(bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk) pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn.……Miljoenen zielen zitten op dit moment verstrikt in de leugen van de Islam en er is maar een ding nodig en dat is dat deze ideologie ontmaskerd wordt.Ook het nazisme en het communisme waren misleidingen, die ten val gebracht en ontmaskerd moesten worden. Deze tijd vraagt van ons om de Islam te ontmaskeren en te bidden dat nog veel zielen gered mogen worden uit de leugen.Verschillende dissidente allochtonen uit de islamitische wereld ons waarschuwen voor de Islam, zoals Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian,Hafid Bouaza en veel ex-moslims,die ons vertellen dat ze eigenlijk niet op de hoogte waren van de verschrikkingen van hun eigen godsdienst/ideologie.Ze voelen zich verraden en diep gekwetst door de leugens van de Islam....De wereld zal niet vergaan door de slechten, maar wel door de goeden die aan de kant staan en niets doen!…

 ...